แสดง 1 - 10 จาก 11 รายการ

คุณสมบัติของรังสีเอกซ์

คุณสมบัติของรังสีเอกซ์

            ๑. เดินทางเป็นเส้นตรง ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงสว่างธรรมดา คือ ๑๘๖,๐๐๐ ไมล์ต่อวินาที หรือ ๓ x ๑๐๑๐ เซนติเมตรต่อวิน ...

ประโยชน์ของรังสีเอกซ์ทางการแพทย์

ประโยชน์ของรังสีเอกซ์ทางการแพทย์

          รังสีเอกซ์ เป็นรังสีที่มีทั้งคุณและโทษ แต่ถ้านำมาใช้เป็นประโยชน์ทางแพทย์ โดยรังสีแพทย์ผู้มีความรู้ในการป้องกันอันตรายจากการแผ่รั ...

รูปแบบของพลังงานนิวเคลียร์

รูปแบบของพลังงานนิวเคลียร์

          พลังงานนิวเคลียร์สามารถปลดปล่อยออกมาในรูปของรังสีและอนุภาค เช่น รังสีแกมมา รังสีเอกซ์ อนุภาคแอลฟา อนุภาคบีตา อนุภาคนิวตรอน และอนุภาคโปรตอน นอกจาก ...

การถนอมอาหารโดยใช้รังสี

การถนอมอาหารโดยใช้รังสี

           รังสี หมายถึง คลื่นแสงหรือคล้ายกับแสง ซึ่งมีความยาวคลื่นทั้งสั้นและยาว การแผ่รังสีของสารกัมมันตภาพมีลักษณะคล้ายสาย ...

ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล

ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล

          ดวงอาทิตย์ศูนย์กลางของระบบสุริยจักรวาลเป็นต้นกำเนิดของพลังงานอันมหาศาล ได้ส่งรังสีแม่เหล็กไฟฟ้ามายังโลกของเรา แต่เนื่องจากมีบรรยากาศห่อหุ้มโลกอยู ...

อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส

อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส

         อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัสเหล่านี้ อาจแบ่งออกเป็น ๓ พวกใหญ่ๆ คือ         (๑) อุปกรณ์สำหรับขยายขอบเขตของสัมผัส ...

รังสีวิทยา

รังสีวิทยา

          รังสีวิทยา (radiology)  คือ วิชาที่ว่าด้วยการนำเอารังสีต่างๆ  ตลอดไปจนถึงพลังงานในรูปอื่นๆ เช่น คลื่นเสียง มาใช้ประโยชน์แก่มนุษย์ วิชาน ...

รังสีเอกซ์เกิดขึ้นได้อย่างไร

รังสีเอกซ์เกิดขึ้นได้อย่างไร

          รังสีเอกซ์มิได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  แต่เป็นรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยใช้ปรากฏการณ์อันหนึ่งที่ภาษาเยอรมันเรียกว่า เบรมม์ชตร ...

ชนิดของพลาสติก

ชนิดของพลาสติก

          พลาสติกแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวแตกต่างกัน  เช่น  การติดไฟ  ลักษณะของเปลวไฟ  ลักษณะและกลิ่นของควัน  ความหนาแน่น  ลั ...