แสดง 1 - 10 จาก 9449 รายการ

ส่วนประกอบประเภทซอฟต์แวร์-

ส่วนประกอบประเภทซอฟต์แวร์

          ซอฟต์แวร์มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะแม้ว่าจะมีส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ดีเพียงใด แต่ถ้าไม่มีระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แ...

ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยในการออกแบบ-

ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยในการออกแบบ

          ในระบบคอมพิวเตอร์จะแบ่งส่วนประกอบออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ และระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์     ...

การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการผ่าตัดกระดูกและข้อ

การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการผ่าตัดกระดูกและข้อ

    ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อชีวิตของคนมากมาย เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ ฝากข้อความรูป การรายงานผลการโอนเงินผ่านทาง SMS  การใช้คอมพิวเตอร์มาใช้ในการเก็บข้อมูลการผ่า...

ผลกระทบทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม

ผลกระทบทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม

          ทางด้านธุรกิจจะได้รับผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ก่อนด้านอื่น เพราะว่าทางธุรกิจต้องมีการแข่งขันกันมาก ความคล่องตัวในการตัดสินใจ ความคล่องตัวในการล...

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง

          การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยไมโครโพรเซสเซอร์หลายหน่วยเข้าควบคุมระบบไฟฟ้ากำลังเป็นวิธีการที่ได้รับความสนใจจากวิศวกรไฟฟ้ากำลังเป็นอย่างม...

นำงานที่Saveไว้ในแผ่นดิสก์ไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเมื่อเปิดงาน

นำงานที่Saveไว้ในแผ่นดิสก์ไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเมื่อเปิดงานปรากฎว่าเอกสารไม่สามารถอ่านตัวหนังสือได้จะทำอย่างไร

นำงานที่Saveไว้ในแผ่นดิสก์ไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเมื่อเปิดงานปรากฎว่าเอกสารไม่สามารถอ่านตัวหนังสือได้จะทำอย่างไร ...

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านวิทยาศาสตร์

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านวิทยาศาสตร์

          การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการวิจัยในทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์(nuclear physics or particle) ซึ่งเป็นวิชา...