แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ประเภทความพิการ

ประเภทความพิการ

          ในการที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการทางการศึกษานั้น  จำเป็นจะต้องกำหนดประเภทของเด็กเหล่านี้พร้อมทั้งให้คำนิยามเด็กแต่ละประเภท  เพื ...

 จำนวนเยาวชนผู้พิการ

จำนวนเยาวชนผู้พิการ

          ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔  องค์การอนามัยโลกรายงานว่ามีผู้พิการทั้งทางกายและจิตใจทั่วโลกประมาณร้อยละ  ๑๐ ของปร ...