แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

ทุนสำรองระหว่างประเทศคืออะไร-มีประโยชน์อย่างไร

ทุนสำรองระหว่างประเทศคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

ทุนสำรองระหว่างประเทศ (Foreign exchange reserves) คือ สินทรัพย์ต่างประเทศที่ถือครองหรืออยู่ภายใต้การควบคุมโดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศ...

การลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์

การลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์

          เมื่อได้มีการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์เจริญขึ้นมากจนกระทั่งสามารถนำไปใช้ในกิจการทางธุรกิจได้แล้ว จึงมีการจัดลำดับเครื่องคอมพิวเตอร์ออกเป็นรุ่นดั...

สาระสำคัญและผลการดำเนินการของแผนพัฒนาฯ-แต่ละฉบับ

สาระสำคัญและผลการดำเนินการของแผนพัฒนาฯ แต่ละฉบับ

แผนพัฒนเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑(พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๙)          ดังที่กล่าวข้างต้นแล้วว่า ก่อน พ.ศ. ๒๕๐๔  ประเทศไทยประสบปัญหาควา...