แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

วิจัยไข่เจียวของวิศวกร

วิจัยไข่เจียวของวิศวกร

1. จุดประสงค์ของการทำไข่เจียวก็คือ ทำไข่ให้ฟูมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถ้าทำไม่ได้ ก็จะกลายเป็นไข่กวน2. ทางวิศวกรจึงได้คิดค้นหลักการฟูไข่ ด้ว...

ลิลิตโองการแช่งน้ำ

ลิลิตโองการแช่งน้ำ

          ลิลิตโองการแช่งน้ำ เป็นวรรณคดีไทยยุคกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ลักษณะคำประพันธ์เป็นโคลงห้าสลับร่ายดั้น  แต่งในสมัยพระเจ้าอู่ทอง...

อาคารประกอบของเขื่อนเก็บกักน้ำ

อาคารประกอบของเขื่อนเก็บกักน้ำ

          ที่เขื่อนเก็บกักน้ำทุกแห่งจะต้องสร้างอาคารประกอบไว้เพื่อให้ทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำไม่ให้สูงจนล้มข้ามสันเขื่อน  เพื่อระบา...

เทคนิคการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์

เทคนิคการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์

          ปัจจุบัน เทคนิคการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ได้รับการพัฒนาขึ้นหลากหลาย รูปแบบ โดยใช้วิธีปลูก วัสดุปลูก การจ่ายและใช้สารละลายธาตุอาหารพืช ฯลฯ&nbs...

ขบวนการหายใจภายในเซลล์

ขบวนการหายใจภายในเซลล์

           สิ่งที่มีชีวิตชั้นสูงทั้งพืชและสัตว์ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานในการดำรงชีพในอัตราที่สูงมาก สิ่งมีชีวิตเหล่านี้จึงมีการหา...

ป่าชายเลน-(Mangrove-forest)

ป่าชายเลน (Mangrove forest)

          เป็นสังคมพืชที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิดที่ไม่ผลัดใบหรือมีใบเขียวชอุ่มตลอดปี (Evergreen Species) มีลักษณะทางสรีระและความต้องการสิ่งแวดล้อมที...

เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน

เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน

           ประเทศไทยผลิตทุเรียนได้มากเป็นอันดับที่ ๑ ของโลก โดยมีตลาดภายในประเทศเป็นแหล่งรองรับผลผลิตส่วนใหญ่ และมีการส่งออกทุเรียนในรูปของผลไม้สดเพิ่...