แสดง 1 - 10 จาก 19 รายการ

การเจริญเติบโตของธัญพืช

การเจริญเติบโตของธัญพืช

          เราแบ่งการเจริญเติบโตของธัญพืชออกเป็น ๓ ระยะใหญ่ ๆ คือ           ๑. ระยะสร้างส่วนของล ...

การใช้ประโยชน์จากปอ

การใช้ประโยชน์จากปอ

          ปอส่วนใหญ่ใช้ทำผืนผ้าและกระสอบสำหรับบรรจุเมล็ดพันธุ์หรือสิ่งของอื่น ๆ เพื่อการขนส่ง หรือการเก็บรักษา เช่น ถ่านหิน เมล็ดพันธุ์พืช หัวหอม มันฝรั่ง ...

ข้าวฟ่าง

ข้าวฟ่าง

          ข้าวฟ่างเป็นธัญพืชที่สำคัญชนิดหนึ่งของโลกปลูกมากรองจากข้าวสาลี ข้าวเจ้า  และข้าวโพดแพร่หลายทั่วไปในทุกทวีปในเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน ตลอดจนเขตอ ...

พฤกษศาสตร์ของข้าวสาลี

พฤกษศาสตร์ของข้าวสาลี

          ข้าวสาลีเป็นธัญพืชชนิดหนึ่ง ซึ่งอยู่ในตระกูลหญ้า (Family Gramineae) พืชในตระกูลนี้มนุษย์นำมาปลูกเพื่อใช้เมล็ดสำหรับคนหรือสัตว์ กินเป็นอาหาร การใช ...

การบริโภคข้าวสาลี

การบริโภคข้าวสาลี

          ปริมาณการบริโภคอาหารของคนชาติใดชาติหนึ่งนั้น   ย่อมขึ้นอยู่กับสาเหตุหลายประการ เช่น สภาพเศรษฐกิจ ดินฟ้าอากาศ การศึกษา จำนวนพลเมือง  ...

อาหารของนก

อาหารของนก

          ในฤดูหนาว พออากาศเริ่มหนาวจัด แมลงและวัชพืชอันเป็นอาหารส่วนใหญ่ของนกจะตาย หรือ "จำศีล" หรือหายากดังนั้นอาหารแถบขั้วโลกจึงหายากเข้าทุ ...

ประวัติความสำคัญของปอประเทศไทย

ประวัติความสำคัญของปอประเทศไทย

          มีการใช้ปอให้เป็นประโยชน์มาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย    เมื่อประมาณ ๖๗๐  ปีมาแล้ว เชือกปอในสมัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของราษ ...

การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด

การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด

          การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด โดยปกติมักจะทำไปพร้อมๆ กับการปลูกพืชไปในตัว หรือพูดว่าการปลูกพืชโดยใช้เมล็ด  ก็คือการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ดนั่ ...

ปอแก้วปอกระเจา

ปอแก้วปอกระเจา

          ปอเป็นพืชเส้นใยชนิดหนึ่งที่ได้เส้นใยจากส่วนเปลือกของลำต้น   โดยการแช่ฟอก  เส้นใยมีลักษณะอ่อนนุ่ม ส่วนใหญ่จึงใช้ในการผลิตกระสอบบรรจ ...