แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

ตรรกวิทยา

ตรรกวิทยา

          ตรรกวิทยา เป็นวิชาเก่าแก่ มีมาตั้งแต่โบราณนานกว่าสองพันปีมาแล้ว อะริสโตเติล (Aristortle 384-322 ปี ก่อนคริสต์ศักราช) น ...

ตรรกวิทยากับชีวิตประจำวัน

ตรรกวิทยากับชีวิตประจำวัน

           ทุกวันนี้ชีวิตประจำวันของเราเกี่ยวข้องกับไฟฟ้ามาก เช่น ลิฟท์ที่ใช้ในสถานที่ราชการและเอกชนนั้น มีส่วนสัมพันธ์กับตรรกวิทยา  ...

หลักการบวก (the Addition Principle)

หลักการบวก (the Addition Principle)

ตัวอย่างที 4 สมมติว่า ห้องสมุดแห่งหนึ่งมีหนังสือประวัติศาสตร์ 70 เล่ม และหนังสือขนาดใหญ่ยักษ์ 50 เล่ม แต่ไม่มีหนังสือประวัติศาสตร์เล่มใดมีขนาดใหญ่ยักษ์ จงหาจำนวนหนังสือที่เป็นหนังส ...