แสดง 1 - 10 จาก 584 รายการ

ตรรกวิทยา

ตรรกวิทยา

          ตรรกวิทยา เป็นวิชาเก่าแก่ มีมาตั้งแต่โบราณนานกว่าสองพันปีมาแล้ว อะริสโตเติล (Aristortle 384-322 ปี ก่อนคริสต์ศักราช) น...

หลักการบวก-(the-Addition-Principle)

หลักการบวก (the Addition Principle)

ตัวอย่างที 4 สมมติว่า ห้องสมุดแห่งหนึ่งมีหนังสือประวัติศาสตร์ 70 เล่ม และหนังสือขนาดใหญ่ยักษ์ 50 เล่ม แต่ไม่มีหนังสือประวัติศาสตร์เล่มใดมีขนาดใหญ่ยักษ์ จงหาจำนวนหนังสือที่เป็นหนังส...

อริสโตเติล-(Aristotle)

อริสโตเติล (Aristotle)

          อริสโตเติล (Aristotle) เกิดเมื่อ 384 ก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองสตากิรา แคว้นมาซีโดเนีย ประเทศกรีซ และเสียชีวิต 322 ก่อนคริสต...

การทำงานของคมพิวเตอร์

การทำงานของคมพิวเตอร์

          คอมพิวเตอร์  หรือไมโครคอมพิวเตอร์นั้นมีส่วนประกอบหลักที่คล้ายๆ กันอยู่  ๕  ส่วน  ดังนี้      &...

-ลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์

          นับตั้งแต่คอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาถึง ระดับที่มีสมรรถภาพเพียงพอในการใช้ทางธุรกิจได้แล้ว  เราสามารถจัดลำดับคอมพิวเตอร์ออกเป็น๔  รุ่น&...