แสดง 1 - 10 จาก 12 รายการ

ละครที่ได้รับวัฒนธรรมตะวันตก

ละครที่ได้รับวัฒนธรรมตะวันตก

           ในสมัยรัชกาลที่ ๕ วัฒนธรรมทางนาฏศิลป์ของตะวันตกได้แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทย ทำให้เกิดละครแบบต่างๆ ขึ้น เช่น ละครดึกดำบรรพ์ ที่กล่าวมาแล้ว แ ...

ละคร

ละคร

           ละคร หมายถึง การแสดงรำที่เป็นเรื่องเป็นราว ดำเนินเรื่องไปโดยลำดับ มีตัวเอกของเรื่อง ฝ่ายชายเรียกว่า ...

องค์ประกอบของดิน

องค์ประกอบของดิน

          ดินเกิดจากการผุพังของหินและแร่โดยมีการผสมคลุกเคล้าเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกับอินทรียวัตถุที่เกิดจากการตายและเน่าเปื่อยของซากพืชและสัตว์ในสมัยดึกดำบร ...

ความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์

ความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์

          พืชมีความสำคัญและจำเป็นต่อมนุษย์มาตั้งแต่ครั้งดึกดำบรรพ์ เป็นอาหารหลักของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ เป็นที่อยู่อา ...

ศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา

ศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา

          เมื่อเรามีอาการปวดท้อง พ่อหรือแม่จะพาไปหาหมอ  หมอจะถามอาการต่างๆ และตรวจดู เสร็จแล้วหมอจะให้ยามารับประทาน พร้อมทั้งแนะนำเรื่องอาหารและการ ...

ศิลปะการเห่เรือ

ศิลปะการเห่เรือ

          เห่เรือ   คือ  ทำนองหนึ่งของการร้องหรือ ออกเสียงประกอบการให้จังหวะแก่ฝีพายในการพายเรือ   ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ ...

เครื่องไม้

เครื่องไม้

          ไม้ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีมาแต่ดึกดำบรรพ์ มนุษย์มีความสัมพันธ์กับไม้มาแต่สมัยเริ่มแรกแล้ว ประการแรกมนุษย์ได้ใช้ไม้สร้ ...

นาฏศิลป์

นาฏศิลป์

          นาฏศิลป์ เป็นศิลปวัฒนธรรมสาขาหนึ่ง ที่แสดงถึงความเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองของไทยเรา ความงดงามของท่าร่ายรำตามจังหวะและทำนองเ ...