แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

ความเป็นมาของผู้สูงอายุ           ในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งในอันที่จะส่งเสริ...

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

กำเนิดเทียนพรรษา                  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู นับถือวัวเพราะถือว่า วัวเป็นพาหนะของ...