แสดง 1 - 10 จาก 123 รายการ

ร่องรอยแหล่งชุมชนโบราณ

ร่องรอยแหล่งชุมชนโบราณ

          เรื่องราวความเป็นมาของประเทศชาติสามารถเรียนรู้ได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันโบราณสถาน และโบราณวัตถุจึงเป็ ...

ประชากรและชุมชนในระบบนิเวศ

ประชากรและชุมชนในระบบนิเวศ

          ประชากร หมายถึง สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน คุณล ...

แหล่งชุมชนโบราณในภาพถ่ายทางอากาศ

แหล่งชุมชนโบราณในภาพถ่ายทางอากาศ

          คูคันดินขุดล้อมรอบบริเวณ ตลอดจนสระน้ำเป็นหลักฐานที่จะชี้บอกบริเวณที่เป็นแหล่งชุมชนโบราณได้อย่างดี และเป็นที่เข้าใจว่าผู้คนสร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่ ...

รูปแบบคูคันดินรอบชุมชนโบราณ

รูปแบบคูคันดินรอบชุมชนโบราณ

          ชุมชนโบราณในประเทศไทยจากหลักฐานในภาพถ่ายทางอากาศ เท่าที่ได้มีผู้รวบรวมไว้มีจำนวน ๑,๒๐๘ แห่ง ในจำนวนนี้ประมาณ ๙๕๔ แห่ง จัดเป็นแหล่งชุมชนที่มีคูคัน ...

ชุมชนโบราณบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้

ชุมชนโบราณบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้

          บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ในภาคตะวันออกเฉียง-เหนือ ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง ในลุ่มแม่น้ำมูลและแม่น้ำชี ประมาณ ๓,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำมูลเป็น ...

 ความสำคัญของบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในชุมชน

ความสำคัญของบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในชุมชน

          ใน พ.ศ. ๒๕๒๐ องค์การอนามัยโลก ได้มีการประชุมคณะกรรมการใหญ่และกำหนดนโยบายที่แน่ชัดว่า ภายใน ๒๐ ปี ข้างหน้า ประชาชนทุกคนในโลก โดยเฉพาะในประเทศด้อยพ ...

ชุมชนโบราณบริเวณรอบอ่าวไทย

ชุมชนโบราณบริเวณรอบอ่าวไทย

          บริเวณรอบอ่าวไทย ได้พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดี แสดงให้เห็นว่ามีผู้คนอยู่อาศัยสร้างเป็นบ้านเมืองมาช้านาน และมีการติดต่อกับชุมชนที่อยู่ห่างไ ...

การสำรวจและจัดทำทะเบียนแหล่งชุมชนโบราณในประเทศไทย

การสำรวจและจัดทำทะเบียนแหล่งชุมชนโบราณในประเทศไทย

         ตามที่ได้เคยปฏิบัติกันมา การสำรวจค้นหาแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุ ต้องอาศัยผู้คนในท้องถิ่นเป็นผู้พบเห็นมาก่อน มาบอกให้ทราบ นักโบราณคดีจึงทำการสำรวจ และ ...