แสดง 1 - 10 จาก 6858 รายการ

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

          สังคมไทยแต่ก่อนเป็นสังคมที่สบายเพราะมีประชากรน้อยแต่มีที่ทำกินมาก   อีกทั้งยังมีฝนตกเป็นประจำเมื่อถึงฤดูกาลทำให้ผู้คนกระจายกันอยู่ตา...

วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง

วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง

      การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 คือ การปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยคณะราษฎร ในวันที่ 24 มิถุนายน พ....

เจงกิส-ข่าน-Genghis-Khan

เจงกิส ข่าน Genghis Khan

          เจงกิส ข่าน เป็นนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในประวัติศาสตร์ เขาเป็นผ...

สาระโดยรวมของกฎหมายตราสามดวง

สาระโดยรวมของกฎหมายตราสามดวง

          กฎหมายตราสามดวงเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญฉบับหนึ่งของไทย ถือเป็นหลักฐานชั้นต้นในการศึกษาถึงสภาพการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ...

การปกครองแบบประชาธิปไตย

การปกครองแบบประชาธิปไตย

          ระบอบประชาธิปไตย ( Democracy ) หมายถึง ระบบการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่ ดังนั้นการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยก็คือ รูปการปกครองที...

ประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์

ประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์

 ลักษณะและความสัมพันธ์ของประเพณีหลวงกับประเพณีราษฎร์           จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม รวมทั้งพัฒนาการทางประวัติศ...

การปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา

การปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา

ลักษณะการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น เมื่อสิ้นสุดสมัยสุโขทัย การปกครองของประเทศก็เปลี่ยนไปจากการปกครองพ่อปกครองลูก มาเป็นระบบสมบูรณาญาสิท...