แสดง 1 - 10 จาก 10 รายการ

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน

          เป็นสารอินทรีย์ประเภทหนึ่งซึ่งประกอบด้วยธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นหลัก ได้แก่  แอลเคน  แอลคีน แอลไคน์ ...

ทองแดง

ทองแดง

          ทองแดงเกิดขึ้นตามธรรมชาติในรูปของทองแดงบริสุทธิ์หรือสินแร่ โดยรวมตัวอยู่กับหิน ทราย ดินหรือดินเหนียว สินแร่ทองแดงแบ่งออกเป็นพวกใหญ่ๆ  ๓ พวกด...

พลาสติก

พลาสติก

          ปัจจุบันพลาสติก (plastic) มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุก่อสร้างหลายชนิดทำด้วยพลาสติก เช่น เครื่องใช้ในค...

แคดเมียม-(Cadmium)

แคดเมียม (Cadmium)

          แคดเมียม มีสูตรทางเคมีคือ Cd เป็นโลหะสีเงินขาว แวววาวเป็นสีน้ำเงินจางๆ ไม่มีกลิ่น มีน้ำหนักโมเลกุล ๑๑๒.๔ ความถ่วงจำเพาะ ๘.๖๕จุดหลอมเหลว ๖๑๐ อ...

-พืชน้ำมัน-

พืชน้ำมัน

           เป็นการจำแนกกลุ่มพืชที่เพาะปลูกเพื่อนำเอาผลิตผลไปสกัดน้ำมัน ทั้งนี้เพื่อให้ แตกต่างไปจากพืชกลุ่มอื่น ๆ เช่น พืชเส้นใยหรือพืชอาหารสั...

โรคพิษตะกั่ว-(Lead-Poisoning)

โรคพิษตะกั่ว (Lead Poisoning)

          ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมากและรวดเร็ว โดยเฉพาะมีอุตสาหกรรมใหม่ๆ และมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมาย ผลจากการพ...

ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

วัตถุประสงค์          การกำหนดมาตรการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลความปลอดภัย ดังนี...