แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

แคดเมียม (Cadmium)

แคดเมียม (Cadmium)

          แคดเมียม มีสูตรทางเคมีคือ Cd เป็นโลหะสีเงินขาว แวววาวเป็นสีน้ำเงินจางๆ ไม่มีกลิ่น มีน้ำหนักโมเลกุล ๑๑๒.๔ ความถ่วงจำเพาะ ๘.๖๕จุดหลอมเหลว ๖๑๐ ...

พลาสติก

พลาสติก

          ปัจจุบันพลาสติก (plastic) มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุก่อสร้างหลายชนิดทำด้วยพลาสติก เช่น เครื่องใช้ในค ...

 พืชน้ำมัน

พืชน้ำมัน

           เป็นการจำแนกกลุ่มพืชที่เพาะปลูกเพื่อนำเอาผลิตผลไปสกัดน้ำมัน ทั้งนี้เพื่อให้ แตกต่างไปจากพืชกลุ่มอื่น ๆ เช่น พืชเส้นใยหรือพืชอาหารสั ...

ทองแดง

ทองแดง

          ทองแดงเกิดขึ้นตามธรรมชาติในรูปของทองแดงบริสุทธิ์หรือสินแร่ โดยรวมตัวอยู่กับหิน ทราย ดินหรือดินเหนียว สินแร่ทองแดงแบ่งออกเป็นพวกใหญ่ๆ  ๓ พวกด ...