แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

การประชาสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมศึกษา

การประชาสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมศึกษา

          การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนั้น ปัจจุบันสามารถกระทำได้หลายวิธีทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมา ...

กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องมีแนวทางและมาตรการต่าง ๆที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกันไป  ซึ่งขึ้นกับสถานภาพของปัญหาที่เกิด ...

นโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

นโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

          เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ให้ทำการศึกษาโครงการดำเนินการเพื่อกำหนดนโยบา ...

ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๑)

ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๑)

           พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้นิยามคำว่า วรรณคดี ว่าหมายถึงเรื่องหรือหนังสือที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดี และคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จ ...