แสดง 1 - 10 จาก 14 รายการ

การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

          กรรมวิธีสร้างจิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณไม่ได้มีการบันทึกไว้แน่ชัดว่ามีขั้นตอนโดยละเอียดอย่างไร ใช้วัสดุอะไรบ้าง แต่เท่าที่มีผู้ศึกษาและสอบถามช่างเขีย ...

จิตรกรรมและศาสนา

จิตรกรรมและศาสนา

          ศาสนาพุทธในประเทศไทย เป็นโครงสร้างสำคัญของสังคม เพราะรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ รวมถึงงานจิตรกรรมของไทย อาศัยความรู้ความเข้าใจในปร ...

การละเล่นของหลวง

การละเล่นของหลวง

          การละเล่นของหลวงที่มีมาแต่กรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์หมายถึง การละเล่นที่แสดงในพระราชพิธีต่างๆ ไม่ได้หมายความว่า แสดงหน้าที่นั่งในเขตพระรา ...

อิทธิพลศิลปะตะวันตกในจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

อิทธิพลศิลปะตะวันตกในจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

          จิตรกรรมไทยแบบประเพณี มีหลักฐานเห็นได้ตั้งแต่สมัยสุโขทัย แต่ที่มีปรากฏเป็นงานชิ้นสำคัญนั้นเป็นจิตรกรรมตั้งแต่สมัยอยุธยา หลักฐานข ...

จิตรกรรม

จิตรกรรม

          จิตรกรรมหรือภาพเขียน มีส่วนประกอบหลัก คือ เส้น สี และน้ำหนักของสี สีมีส่วนสัมพันธ์กับความกว้าง ยาว และความลึกในภา ...

หมวดพระพุทธศาสนา

หมวดพระพุทธศาสนา

          หมวดพระพุทธศาสนา ว่าด้วย           เรื่องราวของพระสาวกเอตทัคคะ (ห ...

การช่างและหมู่บ้านช่าง

การช่างและหมู่บ้านช่าง

          ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี  ว่างจากการศึกสงคราม  ทางการมีโอกาสทะนุบำรุงบ้านเมือง  ช่างจึงมีบทบาทอยู่มาก ...

วิธีบันทึกลายลักษณ์อักษรลงในจารึก

วิธีบันทึกลายลักษณ์อักษรลงในจารึก

          วัตถุที่ใช้ทำจารึกมีหลายชนิด   แต่มีลักษณะร่วมกันคือ  แข็งแรงคงทนถาวร ฉะนั้นการบันทึกลายลักษณ์อักษรลงบนจารึกจึงต้องใช้เครื่องมื ...

ช่างเขียน

ช่างเขียน

          ช่างเขียนที่มีชื่อเสียงย่อมได้รับการฝึกหัดมาอย่างดี ในสมัยโบราณผู้ที่ต้องการจะเป็นช่างเขียน ต้องเริ่มต้นด้วยการฝึกหัดงานในสำนักช่างเขียน มีครูที่ ...