แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

ประเภทของงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ประเภทของงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

          งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่นิยมก่อสร้างกันทั่วไปมีหลายประเภท ได้แก่ งานอ่างเก็บน้ำ งานสระเก็บน้ำ งานขุดลอกหนองและบึง งานฝายทดน้ำ  งานคล ...