แสดง 1 - 10 จาก 2484 รายการ

การถ่ายทอดยีน

การถ่ายทอดยีน

          เทคนิคการถ่ายทอดยีนเข้าสู่พืชเป็นวิธีการสำคัญในการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง พันธุกรรมของพืชให้แสดงออกในลักษณะทางพันธุกรรมตามที่ต้องการ โดยวิธีส่งถ...

จีโนมและจีโนมิกส์

จีโนมและจีโนมิกส์

          จีโนม หมายถึง หน่วยพันธุกรรม หรือยีนทั้งหมดที่มีสมบัติควบคุมลักษณะกรรมพันธุ์ในสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง  เช่น ในมนุษย์มียีนประมาณ ๓๔,๐๐๐ -๔...

หน่วยพันธุกรรม-หรือยีน-(Gene)

หน่วยพันธุกรรม หรือยีน (Gene)

          หน่วยพันธุกรรม หรือยีน (Gene) คือ ดีเอ็นเอส่วนที่เป็นลำดับของรหัสทางพันธุกรรม (Genetic code) สำหรับการสร้างโปรตีนทุกชนิดในเซ...