แสดง 1 - 10 จาก 2830 รายการ

การแสดงพื้นเมือง

การแสดงพื้นเมือง

          การแสดงพื้นเมือง เป็นการแสดงที่แสดงออกถึงการสืบทอดทางศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่สืบทอดกันต่อ ๆ มาอย่างช้านาน ตั้งแต่สมัย...

เต้นกำรำเคียว

เต้นกำรำเคียว

ประวัติความเป็นมาของการเล่นเพลงเต้นกำรำเคียว     การแสดงเต้นกำรำเคียว  เป็นการละเล่นพื้นเมืองที่เก่าแก่แบบหนึ่งของชาวชนบ...

การละเล่นพื้นเมือง

การละเล่นพื้นเมือง

         การละเล่นพื้นเมือง คือ การละเล่นที่แสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย เป็นกิจกรรมบันเทิงที่แฝงไว้ด้วยสัญลักษณ์ อันเนื่องด้วยวัฒนธร...

การจัดชั้นใบยา

การจัดชั้นใบยา

          ใบยาที่บ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว (เวอร์ยิเนียและเบอร์เลย์) จะต้องนำมาคัดเป็นใบๆ เพื่อกำหนดชั้นมาตรฐานให้ถูกต้องสำหรับการซื้อขายแล้วรวมมัดใบยาชั้นเดีย...