แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

วิธีการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร

วิธีการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร

          การอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร  หมายถึง  การใช้ การดูแลรักษาและปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร  ที่สำคัญได้แก่ ป่ ...

การศึกษาการพัฒนา

การศึกษาการพัฒนา

          ในการพัฒนาชนบทตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายนั้น ทรงมีแนวทางในการแก้ปัญหาของชนบทดังนี้    &nbs ...

การดำเนินงานสนองพระราชดำริ

การดำเนินงานสนองพระราชดำริ

          ในการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมมีหลายหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินงานสนองพระราชดำริ ด้วยวิธีการต่างๆ กัน ได้แก่ การอนุรักษ์ป่าไม้ การอนุรั ...