แสดง 1 - 10 จาก 4424 รายการ

วิธีการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร

วิธีการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร

          การอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร  หมายถึง  การใช้ การดูแลรักษาและปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร  ที่สำคัญได้แก่ ป่...

การดำเนินงานสนองพระราชดำริ

การดำเนินงานสนองพระราชดำริ

          ในการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมมีหลายหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินงานสนองพระราชดำริ ด้วยวิธีการต่างๆ กัน ได้แก่ การอนุรักษ์ป่าไม้ การอนุรั...

การศึกษาการพัฒนา

การศึกษาการพัฒนา

          ในการพัฒนาชนบทตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายนั้น ทรงมีแนวทางในการแก้ปัญหาของชนบทดังนี้     ...

ทรัพยากรดินและที่ดิน

ทรัพยากรดินและที่ดิน

           ดิน คือ เทหวัตถุธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นบนพื้นผิวโลก เป็นวัตถุที่ค้ำจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของต้นไม้  ดินประกอบด...

การอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร

การอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร

          พื้นที่ต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งผลิตน้ำให้แก่ ลำธาร  ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยภูเขาหรือเนินสูงที่มีความลาดชันค่อนข้างมาก สำหรับพื้นที่ต้นน้ำลำธารซึ่งป...

การสำรวจและจัดทำทะเบียนแหล่งชุมชนโบราณในประเทศไทย

การสำรวจและจัดทำทะเบียนแหล่งชุมชนโบราณในประเทศไทย

         ตามที่ได้เคยปฏิบัติกันมา การสำรวจค้นหาแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุ ต้องอาศัยผู้คนในท้องถิ่นเป็นผู้พบเห็นมาก่อน มาบอกให้ทราบ นักโบราณคดีจึงทำการสำรวจ และ...

เครื่องดิน

เครื่องดิน

          ผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ขั้นแรกคือ หัตถกรรมเครื่องดินเผา ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้สอยในชีวิตประจำวันและมีเจตจำนงที่จะแสดงออกถึงความนึกคิดและจิตใจของต...