แสดง 1 - 10 จาก 17 รายการ

การพัฒนาชนบท

การพัฒนาชนบท

          การพัฒนาชนบทเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยทำให้ประเทศชาติของเราเจริญก้าวหน้า การพัฒนาชนบทก็คือ การที่ประชาชนและรัฐบาลร่วมมือกันปรับปรุงให ...

การพัฒนาชนบท

การพัฒนาชนบท

          ชนบทนอกจากจะเป็นที่รวมของเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้ว  ยังเป็นแหล่งผลิตและเป็นตลาดรองรับการขยายตัวของความเจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจส ...

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนในชนบท

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนในชนบท

          ในสมัยเดิมที่คนในชนบทเกือบทั้งหมดต้องพึ่งธรรมชาติ กล่าวคือ การประกอบอาชีพทางการเกษตรต่างก็ต้องพึ่งน้ำฝนที่ตกตามฤดูกาลเหมือนกัน ในสมัยนั้นความแตกต ...

การศึกษาการพัฒนา

การศึกษาการพัฒนา

          ในการพัฒนาชนบทตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายนั้น ทรงมีแนวทางในการแก้ปัญหาของชนบทดังนี้    &nbs ...

สหกรณ์เป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิต

สหกรณ์เป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิต

          วิธีการสหกรณ์ได้ถูกค้นพบและนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่โลก ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่  ๑๘ ซึ่งเป็นยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่ทำให้เกิดการเปลี ...

การให้สินเชื่อทางการเกษตรของธนาคารพาณิชย์

การให้สินเชื่อทางการเกษตรของธนาคารพาณิชย์

          ธนาคารพาณิชย์ ได้เข้ามามีบทบาทในการให้สินเชื่อทางการเกษตร  มาเป็นเวลานานแล้วดังเช่นจากสถิติเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ ปรากฏว่า สหกรณ์ที่ได้จัดตั้งขึ้นท ...

การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย

การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย

          การดำเนินงานสาธารณสุขในประเทศไทยเท่าที่ผ่านมา แม้ว่าจะสามารถลดอัตราป่วยและตายของประชากรต่ำลงกว่าที่เป็นมาในอดีต แต่การบริการสาธารณสุขยังไม่ครอบคล ...

เซลล์แสงอาทิตย์

เซลล์แสงอาทิตย์

          เซลล์แสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ (Solar Cells) เป็นสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงเซลแสงอาทิต ...

การประยุกต์เซลล์แสงอาทิตย์

การประยุกต์เซลล์แสงอาทิตย์

         หลังจากเกิดวิกฤติด้านพลังงานในปี พ.ศ.๒๕๑๖ เป็นต้นมา เซลล์แสงอาทิตย์ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นพลังงานทดแทนแหล่งพลังงานที่ผลิตด้วยน้ำมันเชื้อเ ...