แสดง 1 - 10 จาก 1492 รายการ

การพัฒนาชนบท

การพัฒนาชนบท

          การพัฒนาชนบทเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยทำให้ประเทศชาติของเราเจริญก้าวหน้า การพัฒนาชนบทก็คือ การที่ประชาชนและรัฐบาลร่วมมือกันปรับปรุงให...

การพัฒนาชนบท

การพัฒนาชนบท

          ชนบทนอกจากจะเป็นที่รวมของเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้ว  ยังเป็นแหล่งผลิตและเป็นตลาดรองรับการขยายตัวของความเจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจส...

วันเกิดอาจารย์ป๋วย-อึ๊งภากรณ์-อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

วันเกิดอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

     9 มีนาคม 2459 วันเกิดอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (2459-2542) บุคคลที่ซื่อสัตย์พอที่จะเรียกร้องให้ผู้อื่นซื่อสัตย์ตามได้ สมัยด...

เขตชนบทปานกลาง

เขตชนบทปานกลาง

          นอกจากเขตชนบทก้าวหน้าแล้ว ยังมีชนบทอีกส่วนหนึ่งซึ่งได้รับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศบ้างพอสมควร ซึ่งอาจเรียกได้ว่า "...

สภาพทั่วไปของชนบทไทย

สภาพทั่วไปของชนบทไทย

          บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนชนบทมักอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้าน คนชนบทที่มีอาชีพทางการเพาะปลูกมัก จะตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลอง หรือใกล้กับแหล่งน้ำสาธา...

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนในชนบท

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนในชนบท

          ในสมัยเดิมที่คนในชนบทเกือบทั้งหมดต้องพึ่งธรรมชาติ กล่าวคือ การประกอบอาชีพทางการเกษตรต่างก็ต้องพึ่งน้ำฝนที่ตกตามฤดูกาลเหมือนกัน ในสมัยนั้นความแตกต...

การพัฒนาเกษตรกรรมสำหรับพื้นที่เฉพาะ

การพัฒนาเกษตรกรรมสำหรับพื้นที่เฉพาะ

          การพัฒนาเกษตรกรรม  หมายถึงกระบวนการการเปลี่ยนแปลงระบบการทำการเกษตรดั้งเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคร...

กลวิธีในการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ

กลวิธีในการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ

          การพัฒนาชนบทตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายนั้น เน้นเรื่องที่สำคัญ เป็นกลวิธีและแนวทางแก้ปัญหา ดังนี้การช่วยให้พึ่งตนเองได้...