แสดง 1 - 10 จาก 12 รายการ

การผสมพันธุ์

การผสมพันธุ์

          วัวควายต้องสืบพันธุ์เพื่อทวีจำนวนและให้ผลิตผล  การผสมพันธุ์จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินประสิทธิภาพของการเลี้ยงวัวควาย วัวควายที่ให้ผลิตผลสู ...

การปรับตัวต่ออุณหภูมิและสภาวะการสูญเสียน้ำจากตัวสัตว์ทะเลหน้าดิน

การปรับตัวต่ออุณหภูมิและสภาวะการสูญเสียน้ำจากตัวสัตว์ทะเลหน้าดิน

          อุณหภูมิเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมากประการหนึ่ง และมีการศึกษาการตอบสนองของสัตว์ทะเลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมากที่สุดอิทธิพลของอุณหภูมิจ ...