แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

ข้อดี และปัญหาอุปสรรคของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ข้อดี และปัญหาอุปสรรคของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

           โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีทั้งข้อดีและปัญหาอุปสรรคหลายประการที่จะต้องพิจารณาเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจว่าควรจะใช้พลังงานนิวเคลียร์ผลิตกระแสไฟฟ้าห ...

การประยุกต์เซลล์แสงอาทิตย์

การประยุกต์เซลล์แสงอาทิตย์

         หลังจากเกิดวิกฤติด้านพลังงานในปี พ.ศ.๒๕๑๖ เป็นต้นมา เซลล์แสงอาทิตย์ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นพลังงานทดแทนแหล่งพลังงานที่ผลิตด้วยน้ำมันเชื้อเ ...

ความก้าวหน้า

ความก้าวหน้า

          นับเป็นเวลาหลายปีก่อน พ.ศ. ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเริ่มศึกษาและวิจัยเอกสารทางวิชาการ   และทรงค้นคิดอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ...