แสดง 1 - 10 จาก 64 รายการ

การปลูกพืช

การปลูกพืช

          การปลูกพืชเป็นขั้นตอนหนึ่งของการเพาะปลูกซึ่งกระทำต่อจากการเตรียมดิน เกษตรกรจะต้องเร่งทำงานให้ทันกับช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมวิธีการปลูกของเกษตรกรแบบ ...

ส่วนประกอบของเครื่องปลูกพืช

ส่วนประกอบของเครื่องปลูกพืช

          เครื่องปลูกพืชโดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้คือ ถังเก็บเมล็ด อุปกรณ์กำหนดจำนวนเมล็ด อุปกรณ์เปิดร่อง ท่อนำเมล็ดอุปกรณ์กลบและอัดดิน ...

ความหมายของการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์

ความหมายของการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์

          การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ คือ การปลูกพืชในน้ำที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่ หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืช ทดแทนการปลูกพืชในดินที่เราใช้ใน ...

เทคนิคการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์

เทคนิคการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์

          ปัจจุบัน เทคนิคการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ได้รับการพัฒนาขึ้นหลากหลาย รูปแบบ โดยใช้วิธีปลูก วัสดุปลูก การจ่ายและใช้สารละลายธาตุอาหารพืช ฯลฯ&nbs ...

ความสำคัญของการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์

ความสำคัญของการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์

          ส่วนต่างๆของโลกมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านภูมิประเทศและภูมิอากาศ เช่น เป็นภูเขาที่ราบ บางแห่งแห้งแล้ง บางแห่งชุ่มชื้น นอกจากนี้ ยังมีความหนาแน่นข ...