แสดง 1 - 10 จาก 2512 รายการ

ชมพูภูคาพันธุ์ไม้หายากของโลก

ชมพูภูคาพันธุ์ไม้หายากของโลก

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp เมื่อ ๓-๔ ปีก่อน nbsp กรมป่าไม้พบพันธุ์ไม้หายากชนิดหนึ่งทีดอยภูคา คิดว่าอยู่จังหวัดน่าน ได้ตั้งชื่อ ไม่เป็นทางการ ว่า ชมพูภูคา ปัจจุบันเป็นอย่างไร และกรมป...

การขยายเมล็ดพันธุ์พืช

การขยายเมล็ดพันธุ์พืช

          การปรับปรุงพันธุ์พืช  คือ  การปรับปรุงและคัดเลือกให้ได้พันธุ์พืชที่ดี  มีคุณลักษณะดีตามที่ต้องการ  แต่การที่จะให้พันธุ์พืชพัน...

ไม้สัก

ไม้สัก

การขยายพันธุ์ไม้สัก          การขยายพันธุ์ไม้สักเพื่อการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักโดยทั่วไปใช้เมล็ดขยายพันธุ์ แต่ในกรณีที่มีการป...

เทคโนโลยีชีวภาพกับการเกษตร

เทคโนโลยีชีวภาพกับการเกษตร

          เทคโนโลยีชีวภาพที่มีการใช้เพื่อการเกษตรมีหลากหลายชนิดที่เกิดขึ้น เช่น การพัฒนาพันธุ์พืชให้มีความต้านทานต่อศัตรูพืช โรคพืช การเพิ่มความทนทานของ...

ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายใน

อายุพืช          ไม้ผลยืนต้นหลายชนิดที่ขยายพันธุ์มาจากการเพาะเมล็ดมักใช้เวลาหลายปีก่อนที่จะเริ่มออกดอกครั้งแรกได้ เช่น มะม่...

ต้องการซื้อพ้นธุ์มะพร้าวน้ำหอมและพันธุ์มะพร้าวกะทิ-ที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการ

ต้องการซื้อพ้นธุ์มะพร้าวน้ำหอมและพันธุ์มะพร้าวกะทิ ที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่าจะซื้อได้ที่ไหน

ต้องการซื้อพ้นธุ์มะพร้าวน้ำหอมและพันธุ์มะพร้าวกะทิ ที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่าจะซื้อได้ที่ไหน ...

ไม้ผล

ไม้ผล

การแบ่งประเภทของไม้ผล          การแบ่งประเภทไม้ผล   นอกจากจะอาศัยหลักง่ายๆ  เช่น ขนาดของต้นและความต้องการอุณหภูมิขอ...