แสดง 1 - 10 จาก 4342 รายการ

การกำจัดหรือการควบคุม

การกำจัดหรือการควบคุม

          เมื่อวัชพืชเป็นศัตรูพืชปลูก จำเป็นต้องมีการกำจัด เพื่อให้ปริมาณวัชพืชลดลงหรือหมดไป และเพื่อให้การกำจัดหรือควบคุมนั้นมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นอย่...

สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืช

          สารกำจัดวัชพืช แบ่งออกตามลักษณะการทำลายเป็น ๓ ประเภทใหญ่ ๆ คือสารกำจัดวัชพืชชนิดถูกต้นตาย ...

วัชพืชในนาข้าว

วัชพืชในนาข้าว

          หมายถึง   พืชอื่นทุกชนิดที่เกิดขึ้นในนาที่ได้ปลูกข้าวไว้   มีวัชพืชหลายชนิดในนาที่ปลูกข้าวในประเทศไทย   นาบางแห่งมี...

การป้องกันและการกำจัด

การป้องกันและการกำจัด

          ในเรื่องวัชพืชรุกรานพืชปลูกนั้น ควรปฏิบัติควบคู่กันไปทั้งด้านการป้องกันและการกำจัด หากมีการป้องกันที่ดีแล้วการกำจัดจะลดลงการป้องกัน...

มุมมองสองด้านเกี่ยวกับสายพันธุ์พืชดัดแปลงพันธุกรรม

มุมมองสองด้านเกี่ยวกับสายพันธุ์พืชดัดแปลงพันธุกรรม

          ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบระหว่างสายพันธุ์พืชที่ได้รับการปรับปรุงตามวิธีการดั้งเดิม (traditional cross breeding) กับสายพันธุ์พืชดัดแปลงพันธุกรรมที...