แสดง 1 - 10 จาก 593 รายการ

การเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

การเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

          การเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย รวมถึงการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเพื่อส่งไปกำจัดที่สถานกำจัดขยะมูลฝอย มีขั้นตอนดังนี้...

ประเทศไทยมีที่ใดบ้างที่ใช้วิธีกำจัดขยะมูลฝอยแบบเตาเผาขยะมูลฝอยแบบถูกต้องตาม

ประเทศไทยมีที่ใดบ้างที่ใช้วิธีกำจัดขยะมูลฝอยแบบเตาเผาขยะมูลฝอยแบบถูกต้องตาม หลักวิชาการ

ประเทศไทยมีที่ใดบ้างที่ใช้วิธีกำจัดขยะมูลฝอยแบบเตาเผาขยะมูลฝอยแบบถูกต้องตาม หลักวิชาการ ...

การแปรสภาพและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย

การแปรสภาพและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย

          การนำวัสดุเหลือใช้จากขยะมูลฝอยกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ จะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย ที่จะต้องกำจัด ในขณะเดียวกันก็เป็นการสงวนทรัพยากรธรรมชาติไว้ไ...

ขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอย

          เศษกระดาษ เศษถุงพลาสติก เศษผัก เศษอาหาร ใบไม้ ซากสัตว์ รวมถึงวัตถุอื่นๆ ที่มนุษย์ไม่ต้องการเรียกว่า ขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยเกิดจากกิจกรรมในบ้านเรือน ...

ผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อสภาวะแวดล้อม

ผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อสภาวะแวดล้อม

          ขยะมูลฝอยนั้น นับวันจะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนของประชากร ถ้าหากไม่มีการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ปัญหาความสกปรกต่างๆ ที่เกิดจากขยะมูลฝอย...

พรบ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

พรบ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

สอบถามกรณีถ้ามีพนักงานจ้างซึ่งเป็นพนักงานของหน่วยงานท้องถิ่นได้จอดรถบรรทุกขยะมูลฝอยไว้ที่ริมทางถนนแล้วเกิดรถอื่นมาชนจนรถของผู้ที่มาชนเสียหายและผู้ขับขี่ถึงแก่ความตาย nbsp กรณีนี้หน่วยงานสามารถรับผิดช...

สิ่งแวดล้อมชุมชน

สิ่งแวดล้อมชุมชน

          ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่รวมตัวกันขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออยู่อาศัยร่วมกัน มีการทำกิจกรรมร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันและมีความเอื้ออา...

ประเภทของขยะมูลฝอย

ประเภทของขยะมูลฝอย

          ขยะมูลฝอยอาจแบ่งออกได้ตามลักษณะส่วนประกอบของขยะมูลฝอย ได้เป็น ๑๐ ประเภท ได้แก่       &nbs...