แสดง 1 - 10 จาก 1022 รายการ

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

       สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy) คือ ระบอบการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครองและมีสิทธิ์ขาดในการบร...

พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย

พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย

         สังคมทุกสังคมย่อมมีหัวหน้าทำหน้าทีผู้นำของสังคม ในอดีต  สังคมต่าง ๆ มักมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข ผู้นำสังคมเพราะทรงมีพระปรีชาสามารถในการรบ หร...

คณะราษฎรก่อการปฏิวัติยึดอำนาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว-เพื่อขอพร

คณะราษฎรก่อการปฏิวัติยึดอำนาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทานรัฐธรรมนูญ

     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475  คณะราษฎร ได้ทำการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย จากระบ...

ศาลปกครอง

ศาลปกครอง

          ศาลปกครอง คือ องค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการเช่นเดียวกับศาลยุติธรรม แต่จะทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดี ที่เรียกว่า...

กฎหมายตราสามดวง

กฎหมายตราสามดวง

          คือ ชื่อประมวลกฎหมายโบราณของไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตจำนวน ๑๑  คน นำตัวบ...

จดทะเบียนตามกฎหมายไทย-หรือตามกฎหมายต่างชาติ

จดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือตามกฎหมายต่างชาติ

หากคนไทยด้วยกัน หรือคนไทยกับคนต่างชาติต้องการจดทะเบียนฯ ในต่างประเทศจะต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือตามกฎหมายต่างชาติ ...