แสดง 1 - 10 จาก 34 รายการ

การสานปลาตะเพียน

การสานปลาตะเพียน

ความเป็นมาของปลาตะเพียนใบลาน     การสานปลาตะเพียนใบลานเป็นอาชีพเก่าแก่ที่ทำสืบต่อกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษนานกว่า 100 ปี โดยสัน...

สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

อยากทราบว่า ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ให้พนักงานยื่นใบลาออกจากการทำงานโดยให้ไปขึ้นบัญชีว่างงานที่แรงงานจังหวัด ไม่ทราบว่าจะได้เงินค่าจ้างว่างงานหรือเปล่าค๊ะ ...

การตรวจชำระพระไตรปิฎกในประเทศไทย

การตรวจชำระพระไตรปิฎกในประเทศไทย

          เมื่อมีการจดจารึกพระไตรปิฎกลงในใบลาน เมื่อ พ.ศ. ๔๓๓ หรือ ๔๕๐ ในประเทศศรีลังกาแล้ว ก็เป็นเหตุให้มีต้นฉบับพระไตรปิฎกแพร่หลายไปสู่ประเทศต่าง ๆ แล...

ความเป็นมาของพระไตรปิฎก

ความเป็นมาของพระไตรปิฎก

          ในสมัยที่ยังไม่มีการจดจารึกเป็นตัวหนังสือ เมื่อกว่า ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว  ท่านใช้วิธีท่องจำคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาแล้วกล่าวทบทวนหรือสวดพร้อม ๆ กั...

วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ตุ๊กตา

วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ตุ๊กตา

           วัสดุที่คนไทยใช้ทำตุ๊กตาให้ลูกหลานเล่นนั้น มักจะหาได้จากสิ่งต่างๆ  ที่อยู่ใกล้ตัว ไม่ต้องซื้อหา วัสดุที่ใช้ทำตุ๊กตามีหลากหลาย เช่...

ตัวอักษรที่รองรับพระไตรปิฎก

ตัวอักษรที่รองรับพระไตรปิฎก

          เมื่อทราบว่าการจดจารึกข้อความใน พระไตรปิฎกลงในใบลานกระทำเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณ  พ.ศ.  ๔๓๓-๔๕๐  ในประเทศ ศรีลังกา  อักษรที่รอ...

หอสมุดแห่งชาติ

หอสมุดแห่งชาติ

          หอสมุดแห่งชาติในปัจจุบันนี้ เมื่อแรกตั้งมีชื่อว่า  หอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนครหอพระสมุดฯ   ได้รวบรวมหนังสือไว้เป็นอันมากทั้งหนังส...

อักษรและภาษาโบราณ

อักษรและภาษาโบราณ

       รูปอักษร และภาษาที่ใช้อยู่ในเอกสารโบราณ จัดเป็นสิ่งสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ประจำชาติ แสดงให้รู้ถึงวัฒนธรรม อารยธรรมของกลุ่มชนในอดีตที่เคยอาศัยอ...

พระไตรปิฎก

พระไตรปิฎก

          ศาสนาทุกศาสนา ย่อมมีคัมภีร์หรือตำราทางศาสนาเป็นหลักในการสั่งสอน พระไตรปิฎก หรือที่เรียกในภาษาบาลีว่า ติปิฎกหรือเตปิฎกนั้น เป็นคัมภีร์หรือตำราท...

เครื่องจักรสาน

เครื่องจักรสาน

กำเนิดและวิวัฒนาการของเครื่องจักสาน          มนุษย์คิดทำเครื่องจักสานมาตั้งแต่สมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอน แต่ได้พบร่องรอยของเครื่อ...