แสดง 1 - 10 จาก 17 รายการ

การตรวจชำระพระไตรปิฎกในประเทศไทย

การตรวจชำระพระไตรปิฎกในประเทศไทย

          เมื่อมีการจดจารึกพระไตรปิฎกลงในใบลาน เมื่อ พ.ศ. ๔๓๓ หรือ ๔๕๐ ในประเทศศรีลังกาแล้ว ก็เป็นเหตุให้มีต้นฉบับพระไตรปิฎกแพร่หลายไปสู่ประเทศต่าง ๆ แล ...

ความเป็นมาของพระไตรปิฎก

ความเป็นมาของพระไตรปิฎก

          ในสมัยที่ยังไม่มีการจดจารึกเป็นตัวหนังสือ เมื่อกว่า ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว  ท่านใช้วิธีท่องจำคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาแล้วกล่าวทบทวนหรือสวดพร้อม ๆ กั ...

วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ตุ๊กตา

วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ตุ๊กตา

           วัสดุที่คนไทยใช้ทำตุ๊กตาให้ลูกหลานเล่นนั้น มักจะหาได้จากสิ่งต่างๆ  ที่อยู่ใกล้ตัว ไม่ต้องซื้อหา วัสดุที่ใช้ทำตุ๊กตามีหลากหลาย เช่ ...

ตัวอักษรที่รองรับพระไตรปิฎก

ตัวอักษรที่รองรับพระไตรปิฎก

          เมื่อทราบว่าการจดจารึกข้อความใน พระไตรปิฎกลงในใบลานกระทำเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณ  พ.ศ.  ๔๓๓-๔๕๐  ในประเทศ ศรีลังกา  อักษรที่รอ ...

พืชที่ใช้ทำสิ่งของอื่น ๆ

พืชที่ใช้ทำสิ่งของอื่น ๆ

          พืชตระกูลปาล์ม ก็ใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ทางหรือก้านใบประกอบของต้นจาก   ที่ขึ้นอยู่ตามริมแม่น้ำริมคลองในจังหวัดที่ไม่ไกลจากทะเลม ...

เครื่องจักสาน : วัตถุดิบ

เครื่องจักสาน : วัตถุดิบ

           เครื่องจักสานเป็นงานหัตถกรรมเก่าแก่อย่างหนึ่งที่มนุษย์ทำขึ้นเป็นเครื่องมือเครื่องใช้โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาแปรรูปเป ...

ห้องสมุดในประเทศไทย

ห้องสมุดในประเทศไทย

          ห้องสมุดในอดีตของประเทศไทยก็เป็นเช่นลเดียวกับห้องสมุดในบางประเทศ  คือ   แต่เดิมมีเพียงห้องสมุดในวัดและในพระราชวังเป็นส่วนใหญ่ ในวั ...

คุณค่าของจารึกวัดพระเชตุพน

คุณค่าของจารึกวัดพระเชตุพน

         ๑. เป็นแหล่งรวมสรรพวิชาอันบ่งบอก ถึงภูมิปัญญาของชาวสยามประเทศ มิเพียงแต่จะต้องจำกัดว่าเป็นของชาวรัตนโกสินทร์เท่านั้น หากย้อนกลับไปถึงอยุธยา ซึ่งเป ...

หอสมุดแห่งชาติ

หอสมุดแห่งชาติ

          หอสมุดแห่งชาติในปัจจุบันนี้ เมื่อแรกตั้งมีชื่อว่า  หอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนครหอพระสมุดฯ   ได้รวบรวมหนังสือไว้เป็นอันมากทั้งหนังส ...

การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม

การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม

          ก่อนอื่นเราควรมาทำความเข้าใจกันเสียก่อนว่าชิ้นงานหัตถกรรมคืองานประเภทใด มีผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า ผลิตภั ...