แสดง 1 - 10 จาก 36 รายการ

การสานปลาตะเพียน

การสานปลาตะเพียน

ความเป็นมาของปลาตะเพียนใบลาน     การสานปลาตะเพียนใบลานเป็นอาชีพเก่าแก่ที่ทำสืบต่อกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษนานกว่า 100 ปี โดยสัน...

สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

อยากทราบว่า ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ให้พนักงานยื่นใบลาออกจากการทำงานโดยให้ไปขึ้นบัญชีว่างงานที่แรงงานจังหวัด ไม่ทราบว่าจะได้เงินค่าจ้างว่างงานหรือเปล่าค๊ะ ...

การตรวจชำระพระไตรปิฎกในประเทศไทย

การตรวจชำระพระไตรปิฎกในประเทศไทย

          เมื่อมีการจดจารึกพระไตรปิฎกลงในใบลาน เมื่อ พ.ศ. ๔๓๓ หรือ ๔๕๐ ในประเทศศรีลังกาแล้ว ก็เป็นเหตุให้มีต้นฉบับพระไตรปิฎกแพร่หลายไปสู่ประเทศต่าง ๆ แล...

ความเป็นมาของพระไตรปิฎก

ความเป็นมาของพระไตรปิฎก

          ในสมัยที่ยังไม่มีการจดจารึกเป็นตัวหนังสือ เมื่อกว่า ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว  ท่านใช้วิธีท่องจำคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาแล้วกล่าวทบทวนหรือสวดพร้อม ๆ กั...

วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ตุ๊กตา

วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ตุ๊กตา

           วัสดุที่คนไทยใช้ทำตุ๊กตาให้ลูกหลานเล่นนั้น มักจะหาได้จากสิ่งต่างๆ  ที่อยู่ใกล้ตัว ไม่ต้องซื้อหา วัสดุที่ใช้ทำตุ๊กตามีหลากหลาย เช่...

ตัวอักษรที่รองรับพระไตรปิฎก

ตัวอักษรที่รองรับพระไตรปิฎก

          เมื่อทราบว่าการจดจารึกข้อความใน พระไตรปิฎกลงในใบลานกระทำเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณ  พ.ศ.  ๔๓๓-๔๕๐  ในประเทศ ศรีลังกา  อักษรที่รอ...

หอสมุดแห่งชาติ

หอสมุดแห่งชาติ

          หอสมุดแห่งชาติในปัจจุบันนี้ เมื่อแรกตั้งมีชื่อว่า  หอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนครหอพระสมุดฯ   ได้รวบรวมหนังสือไว้เป็นอันมากทั้งหนังส...

อักษรและภาษาโบราณ

อักษรและภาษาโบราณ

       รูปอักษร และภาษาที่ใช้อยู่ในเอกสารโบราณ จัดเป็นสิ่งสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ประจำชาติ แสดงให้รู้ถึงวัฒนธรรม อารยธรรมของกลุ่มชนในอดีตที่เคยอาศัยอ...

อุตสาหกรรมและการค้าครั่ง

อุตสาหกรรมและการค้าครั่ง

การแปรสภาพครั่งดิบเป็นครั่งเม็ด           นำครั่งดิบมาทุบและบดให้เป็นก้อนเล็ก แล้วแยกเอากิ่งไม้ หิน...

พระไตรปิฎก

พระไตรปิฎก

          ศาสนาทุกศาสนา ย่อมมีคัมภีร์หรือตำราทางศาสนาเป็นหลักในการสั่งสอน พระไตรปิฎก หรือที่เรียกในภาษาบาลีว่า ติปิฎกหรือเตปิฎกนั้น เป็นคัมภีร์หรือตำราท...