แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

ประโยชน์ของการฟื้นฟูสภาพ

ประโยชน์ของการฟื้นฟูสภาพ

          ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะถดถอยของสมรรถภาพทางกายตามวัยอยู่แล้ว เมื่อมีภาวะโรคเรื้อรังต่างๆจะยิ่งส่งผลให้การถดถอยนั้นเกิดเร็วและรุนแรงขึ้น ด ...

การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ

การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ

          การฟื้นฟูสภาพในผู้สูงอายุอาจจำแนกออกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีสุขภาพโดยทั่วไปค่อนข้างดี สามารถช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตรประจำ ...

โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นเม็ดหรือผื่นด้านและลอก

โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นเม็ดหรือผื่นด้านและลอก

          โซริอาซิส  เป็นโรคหนึ่งในกลุ่มนี้ซึ่งมีความสำคัญมากและพบได้ค่อนข้างบ่อย โซริอาซิสเป็นโรคเรื้อรัง ที่บางครั้งอาจทุเลาลงไปบ้า ...