แสดง 1 - 10 จาก 2838 รายการ

ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน

ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน

          ปัจจุบัน สำนักงานส่วนใหญ่ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับไมโครคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานเกือบทุกอย่าง จึงต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงา...

ทันสมัยในยุคอินเทอร์เน็ต

ทันสมัยในยุคอินเทอร์เน็ต

          ในยุคอินเทอร์เน็ต  ใครๆ ก็สามารถสร้างหน้าเอกสารส่วนตัวบนเว็บได้  และคนส่วนใหญ่ก็มักจะคุ้นเคยกับการสร้างเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลคำอย...

Movie-maker

Movie maker

อยากทราบข้อมูลของโปรแกรม Movie Maker พร้อมคำอธิบาย...

เครื่องมือช่วยในงานเรียบเรียง

เครื่องมือช่วยในงานเรียบเรียง

          งานเรียบเรียงเอกสาร  คือ  การใส่องค์ประกอบเพิ่มเติมให้แก่เอกสารที่พิมพ์เพิ่มขึ้นเพื่อให้เอกสารนั้นมีความเป็นระเบียบ  และมีรูปเล่มแ...

โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล-(Graphic--Presentation--Program)

โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล (Graphic Presentation Program)

          โปรแกรมการนำเสนอข้อมูลคือ  โปรแกรมสำหรับจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการนำเสนอข้อมูล  เช่น  แผ่นใส  สไลด์ โปสเตอร์&...

ระบบปฏิบัติการดอส

ระบบปฏิบัติการดอส

          ระบบปฏิบัติการดอสเป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ระดับไมโครคอมพิวเตอร์  การใช้งานระบบปฏิบัติการดอสนั้น  ผู้ใช้ต้องพิมพ์คำส...

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

          คอมพิวเตอร์ (computer) เข้ามามีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อสังคมของมนุษย์เราในปัจจุบัน แทบทุกวงการ ล้วนนำคอมพิวเตอร์เข้า ไปเกี่ยวข้องกับการใช้งาน จนกล่าว...