แสดง 1 - 10 จาก 247 รายการ

ร่องรอยแหล่งชุมชนโบราณ

ร่องรอยแหล่งชุมชนโบราณ

          เรื่องราวความเป็นมาของประเทศชาติสามารถเรียนรู้ได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันโบราณสถาน และโบราณวัตถุจึงเป็ ...

แหล่งชุมชนโบราณในภาพถ่ายทางอากาศ

แหล่งชุมชนโบราณในภาพถ่ายทางอากาศ

          คูคันดินขุดล้อมรอบบริเวณ ตลอดจนสระน้ำเป็นหลักฐานที่จะชี้บอกบริเวณที่เป็นแหล่งชุมชนโบราณได้อย่างดี และเป็นที่เข้าใจว่าผู้คนสร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่ ...

ชุมชนโบราณบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้

ชุมชนโบราณบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้

          บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ในภาคตะวันออกเฉียง-เหนือ ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง ในลุ่มแม่น้ำมูลและแม่น้ำชี ประมาณ ๓,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำมูลเป็น ...

รูปแบบคูคันดินรอบชุมชนโบราณ

รูปแบบคูคันดินรอบชุมชนโบราณ

          ชุมชนโบราณในประเทศไทยจากหลักฐานในภาพถ่ายทางอากาศ เท่าที่ได้มีผู้รวบรวมไว้มีจำนวน ๑,๒๐๘ แห่ง ในจำนวนนี้ประมาณ ๙๕๔ แห่ง จัดเป็นแหล่งชุมชนที่มีคูคัน ...

ชุมชนโบราณบริเวณรอบอ่าวไทย

ชุมชนโบราณบริเวณรอบอ่าวไทย

          บริเวณรอบอ่าวไทย ได้พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดี แสดงให้เห็นว่ามีผู้คนอยู่อาศัยสร้างเป็นบ้านเมืองมาช้านาน และมีการติดต่อกับชุมชนที่อยู่ห่างไ ...

การแพทย์แผนโบราณของไทยที่สืบต่อถึงปัจจุบัน

การแพทย์แผนโบราณของไทยที่สืบต่อถึงปัจจุบัน

          เท่าที่ได้กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าการแพทย์ของไทยโบราณ แม้จะได้รับความรู้มาจากประเทศที่ก้าวหน้าไปบ้างในทางการแพทย์ เช่นประเทศอินเดียและประเทศจีน ...

การแพทย์สมัยโบราณของประเทศอินเดียและจีน

การแพทย์สมัยโบราณของประเทศอินเดียและจีน

           หนังสือว่าด้วยประวัติการแพทย์ ซึ่งเขียนโดย วอล์เคอร์ (Kenneth Walker, ค.ศ. ๑๙๕๙) กล่าวว่า ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์โบราณของอินเดียมีน้อยมาก ...

การสำรวจและจัดทำทะเบียนแหล่งชุมชนโบราณในประเทศไทย

การสำรวจและจัดทำทะเบียนแหล่งชุมชนโบราณในประเทศไทย

         ตามที่ได้เคยปฏิบัติกันมา การสำรวจค้นหาแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุ ต้องอาศัยผู้คนในท้องถิ่นเป็นผู้พบเห็นมาก่อน มาบอกให้ทราบ นักโบราณคดีจึงทำการสำรวจ และ ...

การแพทย์แผนโบราณและการแพทย์แผนปัจจุบันในสมัยอยุธยา

การแพทย์แผนโบราณและการแพทย์แผนปัจจุบันในสมัยอยุธยา

          ขณะที่ประเทศไทยใช้วิธีการแพทย์ แบบที่เรียกว่าการแพทย์แผนโบราณ อยู่นั้น การแพทย์ฝ่ายประเทศทางตะวันตกโดยอาศัยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้เจริญก้าวหน้าไ ...

การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

          กรรมวิธีสร้างจิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณไม่ได้มีการบันทึกไว้แน่ชัดว่ามีขั้นตอนโดยละเอียดอย่างไร ใช้วัสดุอะไรบ้าง แต่เท่าที่มีผู้ศึกษาและสอบถามช่างเขีย ...