แสดง 1 - 10 จาก 19 รายการ

พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย

พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย

         สังคมทุกสังคมย่อมมีหัวหน้าทำหน้าทีผู้นำของสังคม ในอดีต  สังคมต่าง ๆ มักมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข ผู้นำสังคมเพราะทรงมีพระปรีชาสามารถในการรบ หร ...

ความเป็นมาและความหมายของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในสังคมไทย

ความเป็นมาและความหมายของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในสังคมไทย

          ในสังคมเกษตรกรรมเช่นสังคมไทย การทำมาหากินที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสังคมไทยทุกภูมิภาคในส่วนรวมเป็นสังคมที่มีการปลูกข้าวเป็นพื้นฐ ...

พระราชวังในสมัยธนบุรี

พระราชวังในสมัยธนบุรี

          พระราชวังของสมัยกรุงธนบุรีนี้เรียกกันในปัจจุบันว่า "พระราชวังเดิม" เป็นพระราชวังของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อสร้างขึ้นเมื่อครั้งกรุงธน ...

มูลนิธิอานันทมหิดล

มูลนิธิอานันทมหิดล

          มูลนิธิ  “อานันทมหิดล” เป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตั้งขึ้น เพราะทรงสนพระราชหฤทัยในสว ...

หัตถกรรมพื้นบ้าน

หัตถกรรมพื้นบ้าน

           "หัตถกรรมพื้นบ้าน"  เป็นประยุกต์ศิลป์หรือศิลปะที่มีประโยชน์ใช้สอยประเภทหนึ่งที่ชาวบ้านธรรมดาเป็นผู้สร้าง ...

เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน

เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน

           ประเทศไทยผลิตทุเรียนได้มากเป็นอันดับที่ ๑ ของโลก โดยมีตลาดภายในประเทศเป็นแหล่งรองรับผลผลิตส่วนใหญ่ และมีการส่งออกทุเรียนในรูปของผลไม้สดเพิ่ ...

ผลิตผลป่าไม้

ผลิตผลป่าไม้

          นิยมแบ่งเรียกกันออกเป็น ๒ อย่าง  คือ ไม้และของป่าอย่างอื่น เช่น ฟืน ถ่าน ไผ่ หวาย  ชันน้ำมัน บางทีก็หมายรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์  ...

 เครื่องบินบินได้อย่างไร

เครื่องบินบินได้อย่างไร

          เครื่องบินจะลอยตัวและบินไปได้ ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญสี่ประการ คือ           ๑. บ่อเกิดแห่งก ...

คุณค่าของจารึกวัดพระเชตุพน

คุณค่าของจารึกวัดพระเชตุพน

         ๑. เป็นแหล่งรวมสรรพวิชาอันบ่งบอก ถึงภูมิปัญญาของชาวสยามประเทศ มิเพียงแต่จะต้องจำกัดว่าเป็นของชาวรัตนโกสินทร์เท่านั้น หากย้อนกลับไปถึงอยุธยา ซึ่งเป ...