แสดง 1 - 10 จาก 23 รายการ

ไชยยศ-สะสมทรัพย์

ไชยยศ สะสมทรัพย์

นายไชยยศ สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง วันที่เกิด 5 ธันวาคม 2493 ศาสนา พุทธ สถานภาพ สมรส : นางชลชินี สะสมทรัพย์ การศึกษา ประถมศึกษา...

ฎุมิปัญญาชาวบ้าน-

ฎุมิปัญญาชาวบ้าน

         คำว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ และความ เฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสม มาแต่บรรพบุรุษ ...

พระบาทสมเด็จพระนโรดม-สีหนุ

พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ

พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ อดีตพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 - 2498 และ พ.ศ. 2536 - 2547 โดยการสละราชบั...

กฎหมาย-การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กฎหมาย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          เครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะมีผลทำให้การจัดการหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสบผลสำเร็จก็คือกฎหมาย ทั้งนี้เพราะต้องอาศั...

ทหารหมวกแดง

ทหารหมวกแดง

      ในอดีตที่ผ่านมาบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณได้ต่อสู้เพื่อปกป้องเอกราชของบ้านเมืองมาหลายต่อหลายครั้ง แต่ละครั้งประวัติศาสตร์ได้จารึกถึงเกียรติประวัติของเหล่าวีระบุรุษ ผู้กล้าใ...

วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

          วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๔๓๕ เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกใน สมัยรัช...

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน

ประวัติกระทรวงพลังงาน           ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาด้านพลังงาน เนื่องจากมีแหล่งพลังงานธรรมชาติ ไม่เพียงพอต่อการผลิต แล...

แผนพัฒนาประเทศ

แผนพัฒนาประเทศ

ความเป็นมาของการวางแผนพัฒนาในประเทศไทย          แนวคิดในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕  สืบ...

ชวน-หลีกภัย

ชวน หลีกภัย

ประวัติ นายชวน หลีกภัย เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๘๑ ที่ตำบลท้ายพรุ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง จบ...