แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

ฎุมิปัญญาชาวบ้าน

ฎุมิปัญญาชาวบ้าน

         คำว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ และความ เฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสม มาแต่บรรพบุรุ ...

กฎหมาย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กฎหมาย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          เครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะมีผลทำให้การจัดการหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสบผลสำเร็จก็คือกฎหมาย ทั้งนี้เพราะต้องอาศั ...

เมืองสุโขทัย

เมืองสุโขทัย

          ตัวเมืองเก่าสุโขทัยตั้งอยู่ห่างจากที่ตั้งตัวจังหวัดสุโขทัย และห่างจากแม่น้ำยมไปทางทิศตะวันตก ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ร่องรอยของโบราณสถานที่เป็นซากก ...