แสดง 1 - 10 จาก 11 รายการ

ประวัติความเป็นมาของการศึกษาพิเศษ

ประวัติความเป็นมาของการศึกษาพิเศษ

          เยาวชนผู้พิการมีอยู่ในสังคมของทุกประเทศตลอดมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  แต่บริการทางการศึกษาพิเศษที่จะสนองความต้องการของเยาวชนเหล่านี้ที ...

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในประเทศไทย

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในประเทศไทย

          การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในประเทศไทยอยู่ในระยะเริ่มต้น ข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พืชโดยผ่านการค้นคว้าวิจัยตามแบบแผนมีน้อยมาก เท่าที่มีก ...

หุ่นยนต์  คุณหมอพระราชทาน

หุ่นยนต์ คุณหมอพระราชทาน

          หุ่นยนต์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะใช้ได้ไนอนาคต หุ่นยนต์จะใช้แทนมนุษย์สัตว์ เครื่องมือ ฯลฯ เพื่อให้ทำงานในที่ที่มนุษย์เข้าไปไม่ได้&nb ...

การเสียดินแดนให้แก่ฝรั่งเศสในรัชกาลที่  ๕ (พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๕๓)

การเสียดินแดนให้แก่ฝรั่งเศสในรัชกาลที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๕๓)

          ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    ได้เกิดเหตุการณ์รุนแรงระหว่างไทยกับฝรั่งเศสจนถึงไทยต้องเสียดินแดนไปเป็นอันมาก ...

การศึกษา

การศึกษา

          ในการศึกษาเล่าเรียนของเด็กและเยาวชนทุกระดับการศึกษา จะต้องมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าเล่าเรียน  ค่าซื้อหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอาห ...

พัฒนาการธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

พัฒนาการธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

           กิจการธนาคารพาณิชย์ในประเทศเริ่มในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะที่การค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศแถบยุโรปขยายตัวเพิ่มขึ้น ...

โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล (Graphic  Presentation  Program)

โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล (Graphic Presentation Program)

          โปรแกรมการนำเสนอข้อมูลคือ  โปรแกรมสำหรับจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการนำเสนอข้อมูล  เช่น  แผ่นใส  สไลด์ โปสเตอร์& ...

ฝีพระหัตถ์ด้านการถ่ายรูป

ฝีพระหัตถ์ด้านการถ่ายรูป

          สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระนิพนธ์เกี่ยวกับพระราชจริยวัตรในพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวตั้งแต่เมื่อท ...