แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

คุณภาพของอัญมณี

คุณภาพของอัญมณี

          การพิจารณาคุณภาพของอัญมณี ก็เพื่อที่จะทราบถึง คุณสมบัติ คุณค่าและราคาของอัญมณีนั้นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความนิยมของคน คุณสมบัติตามธรรมชาติของอัญมณีแต่ ...

อัญมณีและคุณสมบัติเฉพาะ

อัญมณีและคุณสมบัติเฉพาะ

          อัญมณีอาจจะเรียกว่า รัตนชาติ หรือเพชรพลอย ก็ได้ ปัจจุบันทั้งสามคำนี้ใช้สื่อความหมายเดียวกัน ต่างกันเล็กน้อยตรงที่ อัญมณีและรัตนชาติ มักจะใช้เรียก ...

การส่งเสริมด้านการตลาด

การส่งเสริมด้านการตลาด

          รัฐบาลไทยมีนโยบายและความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะช่วยประชาชนผู้ยากจนให้มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่งหน่วยงานของราชการ  ...

อัญมณี

อัญมณี

          ความสนใจในความสวยงามของอัญมณีและเครื่องประดับของคนเรานั้น มีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล อย่างน้อยประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ปี มาแล้ว จากหลักฐานประจักษ์พยา ...

หน่วยงานที่มีการศึกษาวิจัยอัญมณี

หน่วยงานที่มีการศึกษาวิจัยอัญมณี

          โดยทั่วๆ ไปแล้ว อัญมณีเป็นสิ่งของเครื่องประดับมีค่ามีราคามากน้อยต่างๆกันเช่นเดียวกับเครื่องประดับอื่นๆ และจากเรื่องราวที่กล่าวมาในด้านวิชาการอัญม ...

อัญมณีกับความเชื่อ

อัญมณีกับความเชื่อ

          การใช้อัญมณีอย่างจริงจังในด้านต่างๆ มีมานานกว่า ๕,๐๐๐ ปีมาแล้วในอียิปต์ จีน อินเดีย ต่อเนื่องในกรีก โรมัน จนขยายมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ...

การใช้ประโยชน์จากครั่ง

การใช้ประโยชน์จากครั่ง

          การรู้จักนำครั่งและสีครั่งมาใช้ประโยชน์และเป็นสินค้าซื้อขายกันนั้น ได้มีการค้าขายกันมาแต่สมัยโบราณแล้ว   แต่ยากที่จะหาหลักฐา ...