แสดง 1 - 9 จาก 9 รายการ

คุณสมบัติพิเศษที่ช่วยสร้างเอกสาร

คุณสมบัติพิเศษที่ช่วยสร้างเอกสาร

          ในปัจจุบัน โปรแกรมประมวลผลคำมีการพัฒนาไปอย่างมาก คือ มีเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการพิมพ์ หรือสร้างเอกสารเป็นพิเศษ เช่น งานสร้างตาราง การจัดแบ่งข้ ...

เครื่องโทรพิมพ์

เครื่องโทรพิมพ์

          การใช้เครื่องรับส่งโทรเลขแบบมอร์สดั้งเดิมที่มีคันเคาะและเครื่องทำเสียงส่งโทรเลขด้วยมือ  เคาะเป็นรหัสสัญญาณมอร์สเช่นนี้ ยังคงใช้กันอย ...

การป้อนข้อมูลและการแสดงผล

การป้อนข้อมูลและการแสดงผล

          การป้อนข้อมูลตัวอักษรไทยพื้นฐาน จะใช้แป้นพิมพ์อักษรไทยเหมือนพิมพ์ดีด โดยมีการใช้พิมพ์ตัวอักษรได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติง ...

ตัวอย่างการใช้ภาษาไทยกับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลคำไทย

ตัวอย่างการใช้ภาษาไทยกับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลคำไทย

           เมื่อเทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้น   ประจวบกับราคาของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มถูกลง จึงได้มีผู้พัฒนาใ ...

การพิมพ์

การพิมพ์

          เมื่อได้ออกแบบหนังสือเรียบร้อยแล้วงานขั้นต่อไปก็เป็นงานการผลิตหนังสือในด้านวัตถุ  ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้พิมพ์  เป็นงานด้านการพิมพ์โดย ...

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษา

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษา

          โดยหลักการแล้ว การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษาอาจแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา และใช้เป็นเครื่องมือในการสอน ...