แสดง 1 - 10 จาก 84 รายการ

ความต้องการวัวควายในอนาคต

ความต้องการวัวควายในอนาคต

          ตารางที่ ๑๓ แสดงตัวเลขละเอียดถึงความต้องการวัวควายในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ และ พ.ศ. ๒๕๑๙ สำหรับใช้งานและใช้เนื้อบริโภคในประเทศ และส่งเป ...

โครงข่ายประสาทเทียมในปัจจุบันและในอนาคต

โครงข่ายประสาทเทียมในปัจจุบันและในอนาคต

          ในปัจจุบัน นอกเหนือจากการใช้โครงข่ายประสาทเทียมในระบบรู้จำอักขระแล้ว โครงข่ายประสาทเทียมยังถูกนำมาประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆเช่น การนำไปใช้วิเคราะห ...

การใช้ภาษาไทยบนเครื่องคอมพิวเตอร์-ความหวังที่ต้องพัฒนาต่อไปอีกในอนาคต

การใช้ภาษาไทยบนเครื่องคอมพิวเตอร์-ความหวังที่ต้องพัฒนาต่อไปอีกในอนาคต

          การใช้ภาษาไทยกับคอมพิวเตอร์ เป็นงานที่มีความสำคัญต่อการประมวลผลข้อมูลอยู่มาก เพราะข้อมูลที่ใช้ส่วนใหญ่ยังจำเป็นต้องใช้ภาษาไทย  งานพัฒนาภา ...

ระบบฐานข้อมูลในอนาคต

ระบบฐานข้อมูลในอนาคต

          แนวทางการพัฒนาของวิทยากรในสาขาระบบฐานข้อมูลมีอยู่หลายทิศทาง  แนวทางส่วนใหญ่จะถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีการโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Orient ...

สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมกับการพัฒนาในอนาคต

สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมกับการพัฒนาในอนาคต

          ในขณะนี้ กระแสการต่อต้านอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืชดัดแปลงพันธุกรรมยังไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัยในการบริโภค และการเพาะปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม ...