แสดง 1 - 10 จาก 123 รายการ

องค์การสหประชาชาติและองค์การในเครือ

องค์การสหประชาชาติและองค์การในเครือ

          องค์การสหประชาชาติ เป็นองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘ (ค.ศ.๑๙๔๕) มีวัตถุประส ...

องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

          จากการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ตั้งแต่ยุคกลางมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดของโรคข้ามแดน เป็นผลให้เกิดความจำเป็นในการปร ...

องค์การชำนัญพิเศษเฉพาะเรื่อง (Specialized Agencies)

องค์การชำนัญพิเศษเฉพาะเรื่อง (Specialized Agencies)

          ของสหประชาชาติ มีสถานภาพเป็นองค์การระหว่างประเทศอย่างสมบูรณ์แบบ เป็นนิติบุคคลระหว่างประเทศ และมีธรรมนูญ ซึ่งที่ประชุมใหญ่ของรัฐสมาชิกมีมติรั ...