แสดง 1 - 10 จาก 19 รายการ

การสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพอนามัยของทุกคน

การสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพอนามัยของทุกคน

          ในระยะกึ่งศตวรรษที่ผ่านมา  การพัฒนาทางอุตสาหกรรมเป็นผลทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของม ...

องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

          จากการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ตั้งแต่ยุคกลางมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดของโรคข้ามแดน เป็นผลให้เกิดความจำเป็นในการปร ...

ของเสียที่เป็นอันตรายก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

ของเสียที่เป็นอันตรายก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

          ของเสียที่เป็นอันตราย  หรือสารที่เจือปนอยู่ในของเสียที่เป็นอันตรายอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้หลายทาง ...

การกำจัดของเสียที่เป็นอันตรายในขั้นสุดท้าย

การกำจัดของเสียที่เป็นอันตรายในขั้นสุดท้าย

          การกำจัดของเสียที่เป็นอันตรายในขั้นสุดท้าย  หมายถึง  การทำให้ของเสียนั้นหมดไปโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของมนุษ ...

การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย

การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย

          การดำเนินงานสาธารณสุขในประเทศไทยเท่าที่ผ่านมา แม้ว่าจะสามารถลดอัตราป่วยและตายของประชากรต่ำลงกว่าที่เป็นมาในอดีต แต่การบริการสาธารณสุขยังไม่ครอบคล ...

การจัดการของเสียที่เป็นอันตราย

การจัดการของเสียที่เป็นอันตราย

          การปนเปื้อนของของเสียที่เป็นอันตรายในสิ่งแวดล้อม อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของมนุษย์ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ภาวการณ์เช่นนี้ได้เกิ ...

โรคที่อาจพบเป็นร่วมกับโรคของร่างกายทั่วไป

โรคที่อาจพบเป็นร่วมกับโรคของร่างกายทั่วไป

          เช่น โรคไตอักเสบเรื้อรัง โรคเนื้องอกในสมองอันตรายที่สมอง  โรคเลือด โรคบวมในคนตั้งครรภ์โรคเรื้อน โรคต่อมไทรอยด์ และโรคเบาหวาน เป็นต้น โรคเหล่ ...

อันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสาร

อันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสาร

         ในปัจจุบันเครื่องถ่ายเอกสารเป็นที่รู้จักและมีใช้กันอย่างแพร่หลายในสำนักงานทั่วไป นอกจากเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็ยังมีอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ เช่น ...

 ความสำคัญของบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในชุมชน

ความสำคัญของบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในชุมชน

          ใน พ.ศ. ๒๕๒๐ องค์การอนามัยโลก ได้มีการประชุมคณะกรรมการใหญ่และกำหนดนโยบายที่แน่ชัดว่า ภายใน ๒๐ ปี ข้างหน้า ประชาชนทุกคนในโลก โดยเฉพาะในประเทศด้อยพ ...