แสดง 1 - 9 จาก 9 รายการ

พระอัจฉริยภาพทางภาษาและหนังสือ

พระอัจฉริยภาพทางภาษาและหนังสือ

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระอัจฉริยภาพด้านภาษาและหนังสืออย่างยอดเยี่ยมพระองค์หนึ่ง อันเนื่องมาจากทรงสนพระราชหฤทัยและทรงศึกษาภาษาไทยอย่างลึกซึ ...

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ

          ตามปกติวิสัยของผู้มีความรู้จักคุ้นเคยกันย่อมไปมาหาสู่เยี่ยมเยียน ถามข่าวด้วยมิตรไมตรีกันอยู่เสมอ  ธรรมเนียมนี้ไม่ได้ถือปฏิบัติเฉพาะเรื่ ...

ศิลปะการเห่เรือ

ศิลปะการเห่เรือ

          เห่เรือ   คือ  ทำนองหนึ่งของการร้องหรือ ออกเสียงประกอบการให้จังหวะแก่ฝีพายในการพายเรือ   ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ ...

ลักษณะของเรือนไทยภาคกลาง

ลักษณะของเรือนไทยภาคกลาง

         ๑. เป็นเรือนยกใต้ถุนสูง สูงจากพื้นดินประมาณพ้นศีรษะ รวมทั้งระเบียงและชานก็ยกสูง ด้วยการยกใต้ถุนสูงนี้มีระดับลดหลั่นกัน พื้นระเบียงลดจากพื้นห้องนอน ๔๐ เ ...

ประเพณีทูตถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

ประเพณีทูตถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

          ประเทศที่มีการเจริญสัมพันธไมตรีกันจะมีประเพณีส่งผู้แทนจากประเทศหนึ่งไปเจรจาหรือประจำอยู่ในดินแดนของอีกประเทศ ผู้ที่ทำหน้าที่เช่นนี้ เรี ...

ทศพิธราชธรรม

ทศพิธราชธรรม

          ทศพิธราชธรรม เป็นหัวข้อธรรมะที่มีผู้สนใจกันมาก เพราะเป็นธรรมะของผู้ปกครองโดยทั่วไป มิได้เจาะจงว่าต้องเป็นของพระมหาก ...

พระราชพิธีรัชดาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๑๔

พระราชพิธีรัชดาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๑๔

          เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๔๑๑  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จดำรงสิริราชสมบัติสืบต่อจากพระบาทส ...

การสร้างทางรถไฟ

การสร้างทางรถไฟ

          ทางรถไฟหมายถึงทางที่มีรางเหล็ก ๒  เส้น  วางขนานต่อๆ กัน บนไม้หมอนซึ่งวางตั้งฉากกับราง ไม้หมอนวางอยู่บนชั้นของหินก้อนซึ่งมีขนาดประมาณ ...

การแพทย์แผนโบราณของไทยที่สืบต่อถึงปัจจุบัน

การแพทย์แผนโบราณของไทยที่สืบต่อถึงปัจจุบัน

          เท่าที่ได้กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าการแพทย์ของไทยโบราณ แม้จะได้รับความรู้มาจากประเทศที่ก้าวหน้าไปบ้างในทางการแพทย์ เช่นประเทศอินเดียและประเทศจีน ...