แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

 การประมงของประเทศไทยและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงของประเทศของเรา

การประมงของประเทศไทยและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงของประเทศของเรา

         ประเทศไทยเป็นประเทศซึ่งมีเศรษฐกิจอยู่บนรากฐานของเกษตรกรรมและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศการประมงจึงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศมากเพรา ...