แสดง 1 - 9 จาก 9 รายการ

-สรรพนามที่ใช้ระหว่างเสนาบดีกับชาวบ้าน-ควรใช้คำว่าอะไร--

สรรพนามที่ใช้ระหว่างเสนาบดีกับชาวบ้าน ควรใช้คำว่าอะไร

           ถ้าเทียบเสนาบดีสมัยก่อนกับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงในสมัยนี้ (ซึ่งในความเป็นจริงเสนาบดีสมัยก่อนยิ่งใหญ่มากกว่ารัฐมนตรีในสมัยนี้) ภาษาพูดที่ใช้...

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่น

       ภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาทางการ ของประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีผู้ใช้ทั่วโลกราว 130 ล้านคน นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่นแล้วรัฐอังกาอูร์ สาธารณาปาเลา ได้กำหนดให้ภาษ...

ประโยค

ประโยค

          ในระดับประโยค นักภาษาศาสตร์ศึกษาถึงโครงสร้างของวลีและประโยค  ซึ่งเกิดจากการที่นำคำมาเรียงต่อกันเป็นลำดับ จากซ้ายไปขวา ถ้าเราพิจารณาประโยค...

การนับญาติและการขยายการนับญาติในสังคมไทย

การนับญาติและการขยายการนับญาติในสังคมไทย

          เราได้เห็นแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้องวางอยู่บนพื้นฐานของความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยผลัดกันเป็นผู้ให้แล...

คำกริยา

คำกริยา

คำกริยา คือ คำที่แสดงอาการ สภาพ หรือการกระทำของคำนาม และคำสรรพนามในประโยค คำกริยาบางคำอาจมีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง บางคำต้องมีคำอื่นม...

นิเสธ

นิเสธ

     นิเสธ มีความหมายพื้นฐานคือผลที่ได้จากการเปลี่ยนค่าความจริงของประโยค ไปเป็นตรงกันข้าม การทำให้เป็นนิเสธคือการดำเนินการสำคัญที่ใช้ในตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ และไวยากรณ์...

ตำนานอากรสวนใหญ่

ตำนานอากรสวนใหญ่

หนังสือเจ้าพระยาจักรี มาถึงเจ้าเมืองกรมการ        ด้วยท่านอัครมหาเสนาบดีผู้ใหญ่ๆปรึกษาพร้อมกันกราบบังคมทูลพระกรุณา แก่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุ...