แสดง 1 - 10 จาก 2018 รายการ

วีรสตรีในประวัติศาสตร์ชาติไทย

วีรสตรีในประวัติศาสตร์ชาติไทย

          การปกป้องรักษาชาติบ้านเมืองให้คงความเป็นเอกราชมาจนทุกวันนี้นั้น มีหลักฐานบันทึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติไทยว่า  มิได้มีแต่เพียงชายชาญผ...

นักเรียนนักศึกษาเดินขบวนเพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการเรียกร้องดินแดนอินโดจีน

นักเรียนนักศึกษาเดินขบวนเพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการเรียกร้องดินแดนอินโดจีน

     8 ตุลาคม พ.ศ. 2483 นักเรียนเตรียมอุดม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งนิสิต นักศึกษาและนักเรียนเตรียมปริญญา มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศ...

-สรรพนามที่ใช้ระหว่างเสนาบดีกับชาวบ้าน-ควรใช้คำว่าอะไร--

สรรพนามที่ใช้ระหว่างเสนาบดีกับชาวบ้าน ควรใช้คำว่าอะไร

           ถ้าเทียบเสนาบดีสมัยก่อนกับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงในสมัยนี้ (ซึ่งในความเป็นจริงเสนาบดีสมัยก่อนยิ่งใหญ่มากกว่ารัฐมนตรีในสมัยนี้) ภาษาพูดที่ใช้...

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย

          การมีที่พักอาศัยเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งของการอยู่รอดของมนุษย์ มนุษย์จำเป็นต้องมีที่พักอาศัย ในสมัยแรกเริ่ม มนุษย์ได้อาศัยแหล่งธรร...

พัฒนาการของเครื่องถ้วยในประเทศไทย

พัฒนาการของเครื่องถ้วยในประเทศไทย

          สังคมของมนุษย์ที่ปรากฏร่องรอยหลักฐานบนผืนแผ่นดินไทยนั้น พบว่ามิใช่มีอายุเก่าแก่เพียงสมัยสุโขทัย สมัยล้านนา และสมัยอยุธยาเท่านั้น แต่หลักฐานของ...

การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ

การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ

          โบราณสถานและโบราณวัตถุ  ไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นได้เอง  แต่เป็นทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทหนึ่งที่มนุษย์ใช้สติปัญญาและความรู้คว...

เจ้าชายเฮนรี-ทรงขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ในพระนามว่า-พระเจ้าเฮนรี-ที่-8-แห่

เจ้าชายเฮนรี ทรงขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ในพระนามว่า พระเจ้าเฮนรี ที่ 8 แห่งอังกฤษ

     24 มิถุนายน พ.ศ. 2052 เจ้าชายเฮนรี ทรงขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ในพระนามว่า พระเจ้าเฮนรี ที่ 8 แห่งอังกฤษ พระ...

เครื่องปั้นของไทยโบราณ

เครื่องปั้นของไทยโบราณ

          หลักฐานที่ค้นพบในประเทศไทย แสดงว่าได้มีการผลิตเครื่องปั้นเนื้อดินขึ้นใช้ในชีวิตประจำวัน มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุคหินให...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

          เป็นเขตตอนหนึ่งในพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ตั้งอยู่ที่ถนนหน้าพระธาตุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานครในปัจจุบันนี้ การจัดพิพิธภัณฑสถานแ...