แสดง 1 - 10 จาก 15 รายการ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

          เป็นเขตตอนหนึ่งในพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ตั้งอยู่ที่ถนนหน้าพระธาตุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานครในปัจจุบันนี้ การจัดพิพิธภัณฑสถานแ ...

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี

          จิตรกรรมหรือภาพเขียนในประเทศไทยมีอยู่เมื่อหลายพันปีมาแล้ว เป็นภาพเขียนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ คือก่อนที่จะเกิดจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ...

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย

          การมีที่พักอาศัยเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งของการอยู่รอดของมนุษย์ มนุษย์จำเป็นต้องมีที่พักอาศัย ในสมัยแรกเริ่ม มนุษย์ได้อาศัยแหล่งธรร ...

สมบัติวัฒนธรรม

สมบัติวัฒนธรรม

          เมืองไทยมั่งคั่งด้วยทรัพย์ในดิน สินในน้ำที่บรรพบุรุษสร้างไว้เป็นสมบัติวัฒนธรรม  หรือมรดกวัฒนธรรม  ตกทอดมาถึงเราเป็นจำนวนมากไม่แพ้ประ ...

ศิลปะและสิ่งแวดล้อม

ศิลปะและสิ่งแวดล้อม

          สังคมของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง มีความเจริญ มีความเสื่อม และมีการเกิดใหม่ต่อเนื่องกันอยู่เช่นนี้เป็นธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก  ...

เครื่องปั้นของไทยโบราณ

เครื่องปั้นของไทยโบราณ

          หลักฐานที่ค้นพบในประเทศไทย แสดงว่าได้มีการผลิตเครื่องปั้นเนื้อดินขึ้นใช้ในชีวิตประจำวัน มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุคหินให ...

ประวัติการแพทย์และเภสัชกรรมไทย

ประวัติการแพทย์และเภสัชกรรมไทย

การแพทย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และใกล้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ประเทศไทยมีการแพทย์สองอย่าง คือ           ๑. การแพทย์พื้นบ้าน ชาวบ้าน ...

การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม

การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม

          ก่อนอื่นเราควรมาทำความเข้าใจกันเสียก่อนว่าชิ้นงานหัตถกรรมคืองานประเภทใด มีผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า ผลิตภั ...

ผ้าไทย

ผ้าไทย

          ผ้าที่คนไทยเราใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มนั้นจะค้นคิดประดิษฐ์ได้สำเร็จตั้งแต่เมื่อไรนั้น ไม่มีหลักฐานแน่นอนเด่นชัด ทราบแต่ว่าคนไทยเรารู้จักนำเอาฝ้าย ปอ ...

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย ในภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน

สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย ในภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน

          ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในบริเวณที่ราบสูง ซึ่งเป็นบริเวณภายในที่ไม่มีทางติดต่อกับทะเล มีแต่เทือกเขาล้อมรอบ และมีสภาพคล้ายแอ่งกระทะที่เทลาดจาก ...