แสดง 1 - 10 จาก 73 รายการ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการ

         บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการนั้น นอกเหนือจากบุคลากรที่ทำหน้าที่ฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการทาง ...

การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ

การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ

         การฟื้นฟูสภาพในผู้สูงอายุอาจจำแนกออกได้เป็น๒กลุ่มคือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีสุขภาพโดยทั่วไปค่อนข้างดีสามารถช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตรประจำ ...

การทดสอบสมรรถภาพตับ

การทดสอบสมรรถภาพตับ

         เราจะทดสอบสมรรถภาพตับโดยการทดสอบหลายวิธีทางห้องชันสูตร แต่ละวิธีจะทดสอบหน้าที่หรือสมรรถภาพตับได้แต่เพียงจำกัดไม่อาจทดสอบหน้าที่มากมายทุกป ...

วิวัฒนาการของความเร็วและสมรรถภาพของไมโครคอมพิวเตอร์

วิวัฒนาการของความเร็วและสมรรถภาพของไมโครคอมพิวเตอร์

         วิวัฒนาการทางด้านความเร็วและสมรรถภาพของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์นั้นจะควบคู่โดยตรงกับวิวัฒนาการของไมโครโพรเซสเซอร์ ปัจจุบันเรายังถือว่าไม ...