แสดง 1 - 10 จาก 35 รายการ

ศิลาจารึกและการอ่านจารึก

ศิลาจารึกและการอ่านจารึก

          มนุษย์ใช้คำพูดเป็นสื่อบอกความรู้สึกนึกคิดของตนเอง  รู้จักสร้างตัวอักษรสำหรับเขียนหนังสือเพื่อบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ  ไว้ให้ผู้อื่นรู้ ...

วรรณคดีมรดกของไทยสมัยสุโขทัย

วรรณคดีมรดกของไทยสมัยสุโขทัย

          สมัยสุโขทัย (ประมาณ พ.ศ.  ๑๘๐๐ - ๑๘๙๕) วรรณกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์   ประวัติวรรณคดี และประวัติภาษาไทยคือ ...

วิธีบันทึกลายลักษณ์อักษรลงในจารึก

วิธีบันทึกลายลักษณ์อักษรลงในจารึก

          วัตถุที่ใช้ทำจารึกมีหลายชนิด   แต่มีลักษณะร่วมกันคือ  แข็งแรงคงทนถาวร ฉะนั้นการบันทึกลายลักษณ์อักษรลงบนจารึกจึงต้องใช้เครื่องมื ...

 รูปทรงจารึก

รูปทรงจารึก

          ศิลาจารึกเป็นเอกสารโบราณที่มีรูปทรงและขนาดแตกต่างกันหลายอย่าง เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง ยาวบ้าง สั้นบ้าง ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนนอกจากนั้นยังมีอายุนานนับ ...

ประวัติการศึกษาจารึกในประเทศไทย

ประวัติการศึกษาจารึกในประเทศไทย

          ประเทศไทยเริ่มรู้จักและให้ความสนใจจารึก เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยที่ยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ  เจ้ ...

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับอินเดียและจีน

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับอินเดียและจีน

          วัฒนธรรมต่างชาติทั้งหลายที่เข้ามามีความสัมพันธ์กับไทยนั้น ถือได้ว่าวัฒนธรรมอินเดียมีความสำคัญมากที่สุด และมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยในหลายด้าน โดยเฉ ...