แสดง 1 - 10 จาก 36 รายการ

ความสัมพันธ์ของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในด้านศิลปกรรม

ความสัมพันธ์ของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในด้านศิลปกรรม

          วัดเป็นศูนย์กลางที่มีความสำคัญที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ให้เกิดขึ้นและสืบเนื่องมาได้ในสังคมไทย ในทางศิลปกรรมก ...

เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

           ได้แก่ พื้นที่ต้นน้ำลำธาร หรือพื้นที่ที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจถูกทำลายหรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่าง ๆ พื้นที่ที่มีลักษณะมีคุณค่า ...

ประติมากรรมรูปเคารพ

ประติมากรรมรูปเคารพ

          ประติมากรรมรูปเคารพ เป็นงานศิลปกรรมเพื่อแสดงความเชื่อทางศาสนา เป็นหลักใหญ่ โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา เป็นการรับใช้พระพุทธศาสนาในทางศิลปะด้วย ...

ที่มาของลิเก

ที่มาของลิเก

          ลิเก เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษา  ฮิบรู ว่า ซาคูร (Zakhur) ซึ่งหมายถึง การสวดสรรเสริญพระเจ้าในศาสนายูดาย หรือยิว มาแต่โบราณหลายพันปี ต ...

ประติมากรรมตกแต่ง

ประติมากรรมตกแต่ง

          ประติมากรรมตกแต่ง เป็นงานประติมากรรมซึ่งแฝงอยู่กับศิลปกรรมอื่นๆ ตั้งแต่สถา-ปัตยกรรมจนถึงประณีตศิลป์ที่เป็นเครื่องประดับตกแต่งศิลปสถานและศิลปวัตถุ ...

เครื่องปั้นดินเผาหริกุญชัย

เครื่องปั้นดินเผาหริกุญชัย

          เมืองหริภุญชัยหรือลัมภูญนคร ซึ่งตามตำนานกล่าวว่า พระฤาษีวาสุเทพและพระฤาษีสุกกทันตะเป็นผู้สร้างเมื่อราว พ.ศ. ๑๒๐๐ และมีพระนางจามเทวีทรงเป็นกษัต ...

เครื่องปั้นดินเผาสมัยลวปุระ (ลพบุรี)

เครื่องปั้นดินเผาสมัยลวปุระ (ลพบุรี)

          วัฒนธรรมของรัฐลวปุระหรือละโว้ในประเทศไทยนั้น เป็นวัฒนธรรมที่กล่าวได้ว่าในระยะแรกสืบทอดมาจากวัฒนธรรมทวารวดี จนเมื่อเมืองพระนคร หรือขอมโบราณ มีอ ...