แสดง 1 - 10 จาก 62 รายการ

วิถีชีวิตของคนชนบท

วิถีชีวิตของคนชนบท

         ความยากจนที่เกิดกับคนชนบทในแต่ละภาคนั้น คนชนบทได้มีการช่วยเหลือตนเองให้อยู่รอดด้วยการหารายได้มาจุนเจือครอบครัว โดยการโยกย้ายออกจากท้องถิ่นมารับจ้า ...

พรรณไม้ในวิถีชีวิตไทย

พรรณไม้ในวิถีชีวิตไทย

          ไทยเป็นชนชาติที่มีความละเอียดประณีต มีความรักศิลปะอยู่ในสายเลือด สิ่งเหล่านี้แสดงออกมาในผลงานรูปแบบต่างๆ บ้านไทยแวดล้อมด้วยพรรณไม้ มีทั้งไม้ดอก ไ ...

พันธุ์ไม้ที่ใช้เป็นยารักษาโรค

พันธุ์ไม้ที่ใช้เป็นยารักษาโรค

          คนไทยรู้จักใช้พืชพันธุ์ไม้เป็นยามาตั้งแต่สมัยโบราณ และถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ให้ลูกหลานสืบทอดกันมา วิถีชีวิตของคนไทยในเรื่อง ดังกล่าว จึงปรากฏในวร ...

ประโยชน์ของกล้วย

ประโยชน์ของกล้วย

          กล้วยมีความผูกพันในวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน คนไทยรู้จักใช้ประโยชน์จากต้นกล้วย นอกจากบริโภคเป็นอาหารแล้ว ทุกส่วนของกล้วยยังนำมาใช้ในพิธีกร ...