แสดง 1 - 10 จาก 79 รายการ

วัวไทย

วัวไทย

          วัวไทย  หมายถึง วัวที่มีพื้นเพกำเนิดในประเทศไทย  มีเลี้ยงกันกระจายทั่วไปในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ตารางที่ ๔ แสดงจำน ...

วัวควาย

วัวควาย

          ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม ประชาชนประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพทางการทำไร่ทำนา   การเลี้ยงวัวควายเป็นส่วนประกอบของการกสิกรรม เพราะได้ใ ...

ความต้องการวัวควายในอนาคต

ความต้องการวัวควายในอนาคต

          ตารางที่ ๑๓ แสดงตัวเลขละเอียดถึงความต้องการวัวควายในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ และ พ.ศ. ๒๕๑๙ สำหรับใช้งานและใช้เนื้อบริโภคในประเทศ และส่งเป ...

การเลี้ยงวัวควาย

การเลี้ยงวัวควาย

          การเลี้ยงวัวควาย  จำแนกได้ ๒ แบบใหญ่ ๆ  แบบแรก ได้แก่ การเลี้ยงวัวควายเพื่อใช้แรงงาน   การเลี้ยงแบบนี้เป็นแบ ...

โรคของวัวควาย

โรคของวัวควาย

          ในการเลี้ยงวัวควายเป็นอุตสาหกรรมนั้น  นอกจากจำเป็นต้องมีการเลี้ยงดูดี อาหารดี พันธุ์ดีแล้ว  ยังต้องมีการป้องกันรักษาโรคดีอีกด้วย เพราะส ...

อาหารวัวควาย

อาหารวัวควาย

          อาหารเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้วัวควายเติบโตและให้ผลิตผลมาก  อาหารวัวควายนั้นจำแนกได้เป็น  ๒  ชนิด ตามปริมาณของเยื่อใย (f ...

ผลิตผลจากวัวควาย

ผลิตผลจากวัวควาย

          นอกจากเราจะได้ใช้แรงงานจากวัวควาย และได้มูลเป็นปุ๋ยในการทำไร่ทำนาแล้ว ผลิตผลจากวัวควายอันได้แก่ เนื้อและนม ก็เป็นอาหารที่จำเป็นและมีประโยชน์สูงสุ ...