แสดง 1 - 10 จาก 26 รายการ

การจำแนกประเภทป่าไม้

การจำแนกประเภทป่าไม้

          ตามหลักวิชาพฤกษศาสตร์  บรรดาต้นไม้ในป่าจำแนกออกได้เป็น  ๓ ประเภท คือ ต้นไม้ในตระกูลสน  ในวงการค้าเรียกว่า ไม้เนื้ออ่อน ต้นไม้ที ...

การอัดเบลฝ้าย

การอัดเบลฝ้าย

          ฝ้ายปุยที่หีบออกมาจะต้องนำไปอัดเป็นลูกให้แน่น  เพื่อสะดวกต่อการเก็บและขนย้าย  โดยเครื่องอัดเบล  (baler หรือ press) เบลฝ้ายปกติมี ๒ ...

การเลี้ยงปลาในกระชัง

การเลี้ยงปลาในกระชัง

          การเลี้ยงปลาในกระชัง  หมายถึง การเลี้ยงปลาในภาชนะกักขัง ตั้งแต่ลูกปลาไปจนถึงปลาขนาดใหญ่ น้ำสามารถถ่ายเทได้รอบด้านของภาชนะกักขัง ...

ไม้ที่ทำออก

ไม้ที่ทำออก

          ในปี  ๒๕๒๖  มีไม้ชนิดต่าง  ๆ  ที่ทำออกจากป่าประเทศไทยจำนวน  ๑,๘๑๙,๗๑๕  ลูกบาศก์เมตร  มูลค่า ๕,๔๐๒ ล้านบาท ...

ส่วนประกอบและการทำงานของอากาศยานประเภทเบากว่าอากาศ

ส่วนประกอบและการทำงานของอากาศยานประเภทเบากว่าอากาศ

          บอลลูนประกอบด้วยภาชนะบรรจุก๊าซรูปทรงกลมทำด้วยวัสดุเบาเป็นพิเศษ มีที่บรรทุกคนหรือสิ่งของแขวนห้อยอยู่ข้างใต้ ซึ่งโดยมากมักทำเป็นรูปคล้ายตะกร้า เมื่ ...

การขนส่งไม้ด้วยรถแทรกเตอร์และรถยนต์

การขนส่งไม้ด้วยรถแทรกเตอร์และรถยนต์

          การทำไม้ในประเทศไทยส่วนใหญ่   ยังต้องอาศัยสภาพของดินฟ้าอากาศอยู่ เพราะถนนในป่าของเรายังไม่ดีพอที่จะใช้ขนส่งไม้ตลอดปีได้ ดังนั้น คนทำไม้ ...

การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

           การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามทำได้หลายวิธี เช่น เลี้ยงในกระชัง เลี้ยงในคอกเฝือก หรือที่ล้อมขังในร่องสวน และในบ่อ แต่ถ้าจะเลี้ยงให้ได้ผลจริงจังแล้ว ...

การปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก

การปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก

          การปลูกสร้างสวนป่าไม้สักในประเทศไทยได้เริ่มทดลองครั้งแรกเมื่อปี  พ.ศ. ๒๔๔๙ ในท้องที่ป่าแม่ปาน อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยนำวิธีการปลูกสร้าง ...

สมบัติทางกายภาพของวัตถุที่ใช้ในเทคนิควัสดุปลูก

สมบัติทางกายภาพของวัตถุที่ใช้ในเทคนิควัสดุปลูก

          ๑) อัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนของอินทรียวัตถุควรอยู่ระหว่าง ๓๐ : ๑ ถึง ๓๐๐ : ๑ ควรเลือกใช้วัตถุที่ยุบหรือสลายตัวยาก   &n ...