แสดง 1 - 10 จาก 12 รายการ

วิธีบันทึกลายลักษณ์อักษรลงในจารึก

วิธีบันทึกลายลักษณ์อักษรลงในจารึก

          วัตถุที่ใช้ทำจารึกมีหลายชนิด   แต่มีลักษณะร่วมกันคือ  แข็งแรงคงทนถาวร ฉะนั้นการบันทึกลายลักษณ์อักษรลงบนจารึกจึงต้องใช้เครื่องมื ...

ศิลาจารึกและการอ่านจารึก

ศิลาจารึกและการอ่านจารึก

          มนุษย์ใช้คำพูดเป็นสื่อบอกความรู้สึกนึกคิดของตนเอง  รู้จักสร้างตัวอักษรสำหรับเขียนหนังสือเพื่อบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ  ไว้ให้ผู้อื่นรู้ ...

หลักฐานการเห่เรือในประเทศไทย

หลักฐานการเห่เรือในประเทศไทย

          แม้ว่าการเห่เรือจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเสด็จพระราชดำเนินโดย กระบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งได้ ปรากฏหลักฐานในตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์หร ...

กฎหมายกับสังคมไทย

กฎหมายกับสังคมไทย

          มีคำกล่าวภาษาลาตินบทหนึ่งกล่าวไว้ดังนี้ "Ubi societas, ibi jus" ซึ่งมีความหมายว่า "ที่ไหนมีสังคม ที่นั่นมีกฎหมาย" ...

สมบัติวัฒนธรรม

สมบัติวัฒนธรรม

          เมืองไทยมั่งคั่งด้วยทรัพย์ในดิน สินในน้ำที่บรรพบุรุษสร้างไว้เป็นสมบัติวัฒนธรรม  หรือมรดกวัฒนธรรม  ตกทอดมาถึงเราเป็นจำนวนมากไม่แพ้ประ ...

 ความสัมพันธ์ของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในด้านวรรณกรรม

ความสัมพันธ์ของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในด้านวรรณกรรม

          วรรณกรรมที่เป็นของราชสำนักและของประชาชนมักจะมีความแตกต่างกัน เนื่องจากการศึกษาของมูลนายหรือชนชั้นสูงจะผูกพันกับตำรับตำราที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อ ...

การควบคุมและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน

การควบคุมและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน

          การบริหารราชการแผ่นดินนั้น มิใช่ว่าจะดำเนินการอย่างใดก็ได้ หากแต่จะต้องบริหารไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด และต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรต่างๆ ...

การอ่านแปลและศึกษาข้อมูลจารึก

การอ่านแปลและศึกษาข้อมูลจารึก

          เนื่องจากจารึกเป็นเอกสารโบราณที่บันทึกลายลักษณ์อักษรไว้ด้วยอักษรและภาษาโบราณที่พ้นสมัยไปแล้ว ความยากในเรื่องรูปแบบอักษรและภาษาเป็นสิ่งที่ต้องใ ...

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์

          ข้าราชการพลเรือนในพระองค์  หมายถึง ผู้ที่รับราชการในตำแหน่งในพระองค์พระมหากษัตริย์ มีหน้าที่ปฏิบัติงานต่าง  ๆ  ทั้งงานราชการและส่ว ...